مقاله بررسي تكامل دندان ها و شيوع آنومالي هاي دنداني در بيماران بتا تالاسمي ماژور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تكامل دندان ها و شيوع آنومالي هاي دنداني در بيماران بتا تالاسمي ماژور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاسمي ماژور
مقاله پانوراميك
مقاله آنومالي هاي دنداني
مقاله تكامل دندان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته پور ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: پاك شير حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خسرواني زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات زيادي در زمينه تاثير تالاسمي ماژور بر استخوان هاي ناحيه كرانيوفاشيال انجام شده است اما تاثير اين بيماري بر تكامل دندان ها كمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از اين تحقيق بررسي ميزان تكامل دندان ها و همچنين شيوع آنومالي هاي دنداني در بيماران بتاتالاسمي ماژور و مقاسيه آن با گروه شاهد بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مورد و شاهد كه مسايل اخلاقي آن مورد تاييد و تصويب كميته اخلاق معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز رسيده است، راديوگرافي هاي پانوراميك ۱۲۰ بيمار تالاسمي ماژور بررسي شد. بيماران شامل ۶۸ پسر و ۵۲ دختر با ميانگين سني ۱۲٫۹۸±۲٫۶۶ سال، در محدوده سني ۱۹-۸ سال بودند و ۱۲۰ نفرگروه شاهد از نظر سن و جنس، با گروه مورد يكسان سازي شدند. راديوگرافي ها از نظر وقوع موارد آنومالي و همچنين تعيين سن دنداني بررسي شدند. آزمون دقيق فيشر براي مقايسه شيوع آنومالي هاي دنداني در دو گروه مورد و شاهد استفاده شد. آزمون Paired t-test، سن دنداني و سن تقويمي را در هر گروه مقايسه نمود. سن دنداني گروه مورد و شاهد نيز با استفاده از Independent t-test با يكديگر مقايسه شدند.
يافته ها: شيوع ميكرودونشيا، دندان هاي با ريشه كوتاه و ميخي شكل، تارودونتيسم و كمبود دنداني در بيماران تالاسمي بيشتر از گروه شاهد بود. بين ميانگين سن دنداني و سن تقويمي بيماران تالاسمي و همچنين بين ميانگين سن دنداني بيماران تالاسمي و افراد گروه شاهد، اختلاف آماري قابل ملاحظه اي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: بر اساس مطالعه حاضر آنومالي هاي دنداني در بيماران تالاسمي در مقايسه با افراد نرمال شايع تر است. اما سير تكاملي دندان ها و زمان رويش آنها تحت تاثير بيماري تالاسمي قرار نمي گيرد.