مقاله بررسي تكثير تك ياخته كريپتوسپوريديوم در موشهاي Balb/c و C57b1/6 با ايمني سركوب شده به منظور مدل سازي كريپتوسپوريديوزيس در نقص ايمني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در پژوهنده از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تكثير تك ياخته كريپتوسپوريديوم در موشهاي Balb/c و C57b1/6 با ايمني سركوب شده به منظور مدل سازي كريپتوسپوريديوزيس در نقص ايمني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کريپتوسپوريديوم
مقاله دگزامتازون
مقاله لنفوسيت
مقاله Balb/c؛ C57b1/6
مقاله سرکوب ايمني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نهروانيان حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عابدين زاده ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي كرم اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي فر علي
جناب آقای / سرکار خانم: اژدري سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: رهبري صادق
جناب آقای / سرکار خانم: عزتي ميرهاشمي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: كريپتوسپوريديوم يك انگل كوكسيديايي تك سلولي اجباري است كه باعث بيماري كريپتوسپوريديوزيس مي شود. با توجه به وفور اين بيماري در مبتلايان به نقص ايمني و شيوع آن در مبتلايان به اسهال در ايران، اهميت اين انگل بيش از پيش آشكار مي شود. بررسي اين بيماري در مدلهاي حيواني با ايمني سركوب شده مي تواند ما را در شناخت و كنترل آن ياري كند.
مواد و روش ها: نمونه هاي مدفوع آلوده از انسان و دام جمع آوري شد. سپس ااسيست هاي آن جداسازي و با روش شناورسازي سوكروز تغليظ شدند. موشهاي Balb/c و C57b1/6 براي اين مطالعه در نظر گرفته شدند. دگزامتازون بعنوان داروي سركوب كننده ايمني بصورت داخل صفاقي تزريق شد و پس از تاييد سركوب ايمني با روش كشت لنفوسيتي، ااسيست هاي كريپتوسپوريديوم بصورت خوراكي تلقيح شدند. پس از اثبات آلودگي، حيوانات را با روشهاي انساني كشته و اندامهاي هدف (كبد، طحال، ريه و روده) جداسازي و پس از تهيه برش و رنگ آميزي بافتي به روش هماتوكسيلين ائوزين جهت مطالعات هيستوپاتولوژيك مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: بررسي كشت لنفوسيتي موشها نشان داد ايمني در موشهاي C57b1/6 به ميزان بيشتري نسبت به موشهاي Balb/c سركوب شده است، بطوري كه ۸۰% موشهاي C57b1/6 پس از سركوب سيستم ايمني و تلقيح انگل، آلوده شده و ۴۰% آنها پس از تلقيح انگل مردند. در حالي كه فقط ۲۰% موشهاي Balb/c آلوده شدند و همه آنها تا پايان آزمايش زنده ماندند. همچنين هيچگونه تغييرات هيستوپاتولوژيك در گسترشهاي مربوط به اندامهاي هدف در گروه آزمون نسبت به گروههاي شاهد و سالم مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اين مطالعه نخستين گزارش از آلودگي تجربي كريپتوسپوريديوم، تكثير انگل و شبيه سازي كريپتوسپوريديوزيس در نقص ايمني در مدل حيوانات آزمايشگاهي در ايران است. موشهاي C57b1/6 نسبت به Balb/c درآلودگي به كريپتوسپوريديوزيس حساسيت بيشتري نشان دادند.