مقاله بررسي تناسب بين ابعاد محتوايي و ساختاري دانشگاه آزاد اسلامي مطالعه موردي واحد فيروزکوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۹۸ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تناسب بين ابعاد محتوايي و ساختاري دانشگاه آزاد اسلامي مطالعه موردي واحد فيروزکوه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تمركز
مقاله پيچيدگي
مقاله رسميت
مقاله ساختارسازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان ساروي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: وهاب زاده منشي شادان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر در پي شناخت تناسب بين ابعاد محتوايي و ابعاد ساختاري واحد دانشگاهي فيروکوزه بوده است. ابعاد ساختاري شامل تمرکز، رسميت و پيچيدگي و ابعاد محتوايي شامل اندازه، محيط، هدف و تکنولوژي مي باشد. براي تعيين ابعاد ساختاري و ابعاد محتوايي از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. براي تاييد روايي از تاييد قضاوتي و براي تاييد پايايي از ضريب آلفاي کرونباخ (۸۱%) استفاده شده است.گروه مورد مطالعه شامل کليه مديران، کارشناسان و اعضاي هيات علمي رشته مديريت واحد دانشگاهي فيروزکوه بوده اند. با توجه به اينکه در پژوهش حاضر نمونه مورد مطالعه با جامعه آماري برابر است براي پاسخ به سوال هاي تحقيق از روش هاي آمار توصيفي استفاده شده است.نتيجه حاصل از اطلاعات جمع آوري شده نشان داده است که پيچيدگي سازمان با اهداف، تکنولوژي و اندازه سازمان متناسب است و رسميت سازمان با اهداف و استراتژي، محيط و تکنولوژي آن تناسب دارد. همچنين تمركز سازماني با اهداف و استراتژي، محيط، تکنولوژي و اندازه سازمان متناسب است.