مقاله بررسي تنش خشکي و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهاي فيزيولوژيک و جذب عناصر غذايي در گياه دارويي بابونه (.Matricaria chamomilla L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۴۸۲ تا ۴۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تنش خشکي و سه نوع کود بر عملکرد گل، پارامترهاي فيزيولوژيک و جذب عناصر غذايي در گياه دارويي بابونه (.Matricaria chamomilla L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکي
مقاله کود
مقاله پارامترهاي فيزيولوژيک
مقاله بابونه
مقاله (.Matricaria chamomilla L)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آرزمجو الياس
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرهاي تنش خشکي و سه نوع کود (شيميايي، دامي و کمپوست) بر عملکرد گل، درصد اسانس، پارامترهاي فيزيولوژيک (کلروفيل a و b، ميزان پرولين و کربوهيدرات) و نيز مقدار جذب عناصر سديم و پتاسيم در گياه دارويي بابونه آلماني (Matricaria chamomilla L.)، آزمايشي به صورت کرتهاي خرد شده و در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در سال ۱۳۸۷ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه زابل اجرا شد. در اين آزمايش، تيمارهاي خشکي شامل: شاهد يا ۹۰ درصد ظرفيت زراعي مزرعه، ۷۵ درصد ظرفيت زراعي مزرعه و ۵۰ درصد ظرفيت زراعي مزرعه به عنوان عامل اصلي و سه نوع کود مختلف شامل: شاهد (بدون مصرف هيچ نوع کود)، کود شيميايي (۹۰ کيلوگرم در هکتار اوره، ۵۰ کيلوگرم در هکتار سولفات پتاسيم و ۵۰ کيلوگرم در هکتار سوپرفسفات تريپل)، کود دامي (۲۵ تن در هکتار) و کمپوست زباله شهري (۲۵ تن در هکتار) به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد که تنش خشکي در حد۵۰ درصد ظرفيت زراعي مزرعه، عملکرد گل بابونه را نسبت به تيمار شاهد به ميزان ۱۸٫۱ درصد کاهش داد. همچنين خشکي سبب افزايش درصد اسانس شد و بيشترين درصد اسانس مربوط به تيمار خشکي ۷۵ درصد ظرفيت زراعي مزرعه بود. با بالا رفتن سطح تنش تا ۵۰ درصد ظرفيت زراعي مزرعه از مقدار کلروفيل a و b و عنصر پتاسيم کاسته و بر ميزان کربوهيدرات، پرولين و سديم افزوده شد. بنابراين در اين آزمايش هر چند بيشترين ميزان عملکرد گل، درصد اسانس، کلروفيل a و b و عنصر پتاسيم در شرايط نبود تنش خشکي و با استفاده از کود شيميايي بدست آمد، اما در سطح بالاي خشکي (۵۰ درصد رطوبت زراعي مزرعه) استفاده از کود دامي به ميزان بيشتري نسبت به دو نوع کود ديگر بر عملکرد گل، پارامترهاي فيزيولوژيک و جذب پتاسيم افزود.