مقاله بررسي تنوع آللي زير واحدهاي گلوتنين با وزن مولکولي پايين در ژنوتيپ هاي تجاري گندم نان (.Triticum aestivum L) ايران با استفاده از نشانگرهاي اختصاصي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۳۴۵ تا ۳۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع آللي زير واحدهاي گلوتنين با وزن مولکولي پايين در ژنوتيپ هاي تجاري گندم نان (.Triticum aestivum L) ايران با استفاده از نشانگرهاي اختصاصي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم نان (.Triticum aestivum L)
مقاله زير واحد گلوتنين با وزن مولكولي پايين (LMW-GS)
مقاله تنوع آللي
مقاله آغازگرهاي اختصاصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسينيان خوشرو حميد
جناب آقای / سرکار خانم: بي همتا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسني محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسي تنوع آللي در بلوک هاي ژني کدکننده پروتئين هاي ذخيره اي گندم زير واحدهاي گلوتنين با وزن مولکولي پايين (LMW-GS) بين ۶۲ ژنوتيپ از گندم هاي نان، نه جفت آغازگر اختصاصي براي مکان هاي ژني (Glu-A3, Glu-B3, Glu-D3) بکار گرفته شد. براي تفکيک محصولات واکنش PCR از ژل آگاروز ۲ درصد استفاده شد. نتايج نشان داد که تنوع قابل ملاحظه ايي بين ژنوتيپ هاي گندم نان ايران وجود دارد. بطوري که براي بلوك ژني Glu-A3 بوسيله دو جفت آغازگر (Glu-A3.1,2) در مجموع هشت آلل شناسايي گرديد که در بين آنها آلل c با فراواني نسبي ۰٫۳۱۱ بيشترين فراواني را به خود اختصاص داد. براي بلوک ژني Glu-B3 در مجموع ۱۷ آلل، بوسيله سه جفت آغازگر اختصاصي (Glu-B3.1, 2, 3)، شناسايي شد که آلل fبا فراواني نسبي ۰٫۱۴۵ بيشترين فراواني را داشت. براي بلوک ژني Glu-D3، در مجموع ۲۲ آلل، بوسيله چهار آغازگر اختصاصي (Glu-D3.1, 2, 3, 4) شناسايي شد که آلل h با فراواني نسبي ۰٫۱۷۴ بيشترين فراواني را در بين آلل هاي شناسايي شده به خود اختصاص داد. با استفاده از شاخص ني ميزان تنوع ژنتيکي به ترتيب براي بلوك ژني Glu-A3 برابر ۰٫۸۱۸، براي بلوك ژني Glu-B3، ۰٫۹۱۴ و براي بلوك ژني Glu-D3، ۰٫۹۱۵ بدست آمد. ميانگين تنوع ژنتيکي (H) براي بلوک هاي ژني Glu-3 در بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه برابر با ۰٫۸۹۴ بدست آمد. ميزان تنوع ژنتيکي براي هر آغازگر نشان داد که آغازگر Glu-D3.3 قادر به شناسايي آلل هاي چند شکلي بيشتري نسبت به آغازگرهاي ديگر است. تجزيه ارتباطي داده هاي کيفي و مولکولي با استفاده از روش رگرسيون گام به گام نشان داد که ده آلل داراي بيشترين R2 براي صفات درصد گلوتن مرطوب و خشک مي باشد. تنوع شناسايي شده در اين پژوهش مي تواند به عنوان منبع با ارزش تنوع آللي در برنامه هاي اصلاحي به منظور بهبود کيفيت محصولات نهايي حاصل از گندم بهره برد.