مقاله بررسي تنوع توده هاي وحشي و زراعي زرشک استان هاي خراسان با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيکي و ارزيابي کارايي آن در مطالعات سيستماتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهشهاي زراعي ايران از صفحه ۴۰۱ تا ۴۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع توده هاي وحشي و زراعي زرشک استان هاي خراسان با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيکي و ارزيابي کارايي آن در مطالعات سيستماتيک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زرشک
مقاله نشانگر
مقاله AFLP
مقاله صفات مورفولوژيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري سميه
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشمسي كاخكي امين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زرشک بي دانه (Berberis vulgaris L. var. asperma) يکي از معدود گياهان زراعي است که فقط در کشور ايران و جنوب استان خراسان، کشت مي شود. با اين حال هيچگونه تحقيقاتي در زمينه شناسايي، بررسي تنوع و مطالعه ساختار ژنتيکي جمعيتهاي زرشک بي دانه و گونه هاي خويشاوند آن در کشور انجام نگرفته است. همچنين با وجود مطالعات کلاسيک انجام شده مبتني بر گياه شناسي و سيستماتيک در نقاط مختلف دنيا، ابهامات و اختلاف نظرهايي در خصوص با روابط خويشاوندي گونه هاي موجود در اين خانواده وجود دارد که اغلب ناشي از اختلاف کارايي روشهاي مختلف مي باشد. بدين منظور براي اولين بار در کشور از نشانگرهاي مورفولوژيکي و ۳۹ صفت جهت بررسي تنوع و رابطه خويشاوندي ۳۳ نمونه زرشک متعلق به ۱۱ منطقه واقع در استان هاي خراسان استفاده شد و با داده هاي حاصل از نشانگرهاي مولکولي AFLP مورد مقايسه قرار گرفت. نتايج نشان دادند که همبستگي بسيار کمي بين داده هاي نشانگرهاي AFLP و نشانگرهاي مورفولوژيکي وجود دارد. از آنجا که صفات مورفولوژيکي مورد بررسي، حدود ۹۰% صفات موجود در کليد شناسايي فلور ايران را شامل مي شوند و اکثرا صفات رويشي هستند، ارزيابي ضعيف تنوع و همبستگي پايين بين نتايج حاصل از داده هاي مورفولوژيکي و نتايج بدست آمده از نشانگرAFLP  مي تواند دليل بر کارايي پايين کليد شناسايي فلور ايران در طبقه بندي و بررسي هاي فيلوژنتيکي خانواده زرشک باشد. بنابراين بررسي مولکولي بيشتر با هدف درک بهتر از روابط خويشاوندي بين جنسها و گونه هاي خانواده زرشک ضروري به نظر مي رسد.