مقاله بررسي تنوع درون و بين جمعيت هاي مختلف گز روغني (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رويش بذر نارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۱۶۸ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع درون و بين جمعيت هاي مختلف گز روغني (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رويش بذر نارس
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گز روغني (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori)
مقاله بذر نارس
مقاله محيط کشت
مقاله جمعيت
مقاله طرح آشيانه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي كرم فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي ندوشن حسين
جناب آقای / سرکار خانم: امام ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي خانيكي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كنشلو هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: آچاك يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
علاوه بر اثرهاي محيطي، واکنش گياهان به جوانه زني بذر در بسترهاي مختلف كاشت مي تواند منشا ژنتيکي داشته و توارث آن كمي يا كيفي باشد. از جمله اهداف اين تحقيق، بررسي تنوع درون و بين جمعيت هايي از گونه در حال انقراض گز روغني (Moringa peregrine (Forssk.) Fiori) در قابليت رويش بذر نارس در محـيط هاي مختلف کشت بود. به اين منظور جنين و بذر نارس تعداد زيادي از ژنوتيپ هاي گز روغني از شش رويشگاه واقع در جنوب استان سيستان و بلوچستان جمع آوري شده و بر روي دو محيط کشت پايه WPM و MS با ۷ ترکيب مختلف كشت شدند. تعدادي از صفات مورفولوژيك، در دو فاصله زماني متوالي از گياهان در حال رشد مورد ارزيابي قرار گرفتند. جمعيت هاي مورد مطالعه از نظر ابعاد اوليه بذرهاي نارس با يکديگر تفاوت معني داري نشان دادند. در يادداشت برداري اول بين جمعيت ها از نظر دو صفت تعداد ريشه فرعي و طول گياهچه اختلاف معني داري مشاهده شد. بين محيط هاي کشت نيز اختلاف معني داري در رابطه با صفات طول ساقه، طول گياهچه و همچنين تعداد ريشه و برگ مشاهده شد و با توجه به اثرهاي متقابلي که بين محيط هاي کشت و جمعيت ها وجود داشت، مشخص گرديد که محيط کشت اول (WPM) از لحاظ اکثريت صفات ازجمله طول گياهچه، بهترين محيط براي رشد بذرهاي نارسي است که به مرحله رسيدگي نزديکتر مي باشند (بنت و چانف). در حالي که بذرهاي مناطق کلچات و کنشکي که نسبت به بذرهاي ساير مناطق نارس تر بودند، به محيط هاي کشتي که داراي کلسيم بالاتري بودند (تيمارهاي ۳، ۴ و ۵) واکنش بهتري نشان دادند. در يادداشت برداري دوم نيز در بين جمعيت ها، صفات طول و تعداد ريشه و همچنين طول گياهچه اختلاف معني داري نشان دادند. بنابراين اثر متقابل محيط کشت و رويشگاه تنها در مورد صفت تعداد برگ معني دار گرديد و اين نشان داد كه واكنش جمعيت هاي مختلف مورد مطالعه در رابطه با محيط هاي مختلف كشت، يكسان نبوده است.