مقاله بررسي تنوع زيستي و غناي گونه هاي گياهي در ارتباط با عوامل فيزيوگرافي و فيزيکي – شيميايي خاک در منطقه حفاظت شده کبيرکوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۴۲۶ تا ۴۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع زيستي و غناي گونه هاي گياهي در ارتباط با عوامل فيزيوگرافي و فيزيکي – شيميايي خاک در منطقه حفاظت شده کبيرکوه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع و غناي گونه اي
مقاله عوامل فيزيکي – شيميايي خاک
مقاله فيزيوگرافي
مقاله زاگرس
مقاله منطقه حفاظت شده کبيرکوه
مقاله ايلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي علي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاقي راد جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي رابطه تنوع و غناي گونه هاي علفي و چوبي نسبت به عوامل فيزيکي ـ شيميايي خاک و فيزيوگرافي، حوضه ارشت منطقه حفاظت شده کبيرکوه به مساحت ۵۱۰ هکتار واقع در استان ايلام انتخاب گرديد. نمونه برداري بر روي خط (ترانسکت) انجام شد؛ بدين صورت که پس از تعيين ترانسکت ها در جهت هاي مختلف جغرافيايي منطقه مورد مطالعه، ۶۷ قطعه نمونه به ابعاد ۲۰ در ۲۰ متر و به صورت منظم با فواصل ۱۵۰ متر در امتداد ترانسکت ها پياده شدند (جهت شمالي ۲۴ قطعه نمونه، جهت غربي ۲۰ قطعه نمونه و جهت جنوبي ۲۳ قطعه نمونه). سپس عوامل محيطي و پوشش گياهي در هر قطعه نمونه برداشت شدند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل هاي همبستگي نشان داد که در دامنه جنوبي تنوع گونه هاي علفي با مقدار رس و شن همبستگي منفي و با سيلت و آهک همبستگي مثبت دارد. در دامنه شمالي تنوع گونه هاي علفي با درصد رطوبت اشباع، ماده آلي و نيتروژن همبستگي مثبت و با ارتفاع از سطح دريا همبستگي منفي دارد. در دامنه غربي تنوع گونه هاي علفي با شوري خاک و ارتفاع از سطح دريا همبستگي منفي و با آهک همبستگي مثبت دارد. نتايج همچنين نشان داد که گونه هاي چوبي در تمامي دامنه ها نسبت به عوامل فيزيوگرافي واکنش بيشتري نشان مي دهند. بر اساس نتايج اين تحقيق مي توان بيان کرد که در ارزيابي هاي اکولوژيکي در منطقه زاگرس، براي پوشش علفي عوامل فيزيکي- شيميايي خاک و براي گونه هاي درختي و درختچه اي عوامل فيزيوگرافي و شکل زمين مناسب مي باشند.