مقاله بررسي تنوع عملکرد بذر و تعيين فاصله ژنتيکي در ۲۹ رقم و اکوتيپ علف باغ Dactylis glomerataبا استفاده ازروش هاي آماري چند متغيره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۸۱۷ تا ۸۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع عملکرد بذر و تعيين فاصله ژنتيکي در ۲۹ رقم و اکوتيپ علف باغ Dactylis glomerataبا استفاده ازروش هاي آماري چند متغيره
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علف باغ
مقاله عملکرد بذر
مقاله اجزا عملکرد
مقاله تجزيه به مولفه هاي اصلي
مقاله تجزيه کلاستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اشرف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع ژنتيکي عملکرد بذر و اجزاي آن در گونه علف باغ (Dactylis glomerata) 29 رقم و اکوتيپ داخلي و خارجي موجود در بانک ژن منابع طبيعي، در يک طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار تحت شرايط کشت فاصله دار، در مرکز تحقيقات البرز کرج مورد ارزيابي قرار گرفتند. صفات، تاريخ خوشه دهي ارتفاع بوته، تعداد ساقه در بوته، طول خوشه، عملکرد بذر، وزن بذر در ساقه، تعداد بذر در ساقه، وزن هزار دانه شاخص برداشت و عملکرد علوفه خشک در طول دو سال مورد مطالعه قرار گرفتند. داده هاي مربوط به هر صفت در هر سال مورد تجزيه واريانس قرار گرفتند. ضمنا داده هاي دو سال با استفاده از طرح کرتهاي خرد شده در زمان تجزيه شدند. براي تعيين فاصله ژنتيکي و گروه بندي ژنوتيپ ها از تجزيه به مولفه هاي اصلي و تجزيه کلاستر استفاده شد. نتايج محاسبات آماري نشان داد، تفاوت بين ارقام و اکوتي پ ها براي ۱۰ صفت مورد مطالعه معني دار بود. اثر متقابل رقم× سال نيز براي کليه صفات معني دار بود. نتايج نشان داد ارقام و اکوتيپ هاي اروپا ۱۰۵۳  اروپا ۱۰۱۱۲  اروپا ۱۹۷ و ساري ۱۷۷۳ از نظر توليد همزمان محصول بذر و علوفه بيشتر نسبت به ساير ارقام برتري نسبت به ساير ارقام برتري داشتند. با استفاده از تجزيه به م ولفه هاي اصلي مهمترين متغيرهاي موثر در توليد بذر شناسايي شدند ۳ مولفه اول ۷۲ درصد ازکل واريانس متغيرها را توجيه کردند. صفات عملکرد بذر، شاخص برداشت و تعداد بذر در ساقه مهمترين نقش را در تبيين مولفه اول داشتند. در حاليکه در مولفه دوم عملکرد علوفه و ارتفاع بوته ازصفات مهم بودند. نتايج حاصل از تجزيه کلاستر ۲۹ ژنوتيپ ارزيابي شده را در ۵ گروه متفاوت قرار داد. ژنوتيپ هاي موجود در کلاستر شماره ۳ از نظر عملکرد بذر و علوفه و کلاستر ۵ از نظر عملکرد بذر با بقيه گروه ها تفاوت معني داري داشتند. عمده ژنوتيپ هاي اين دو کلاستر داراي منشاء خارجي بودند. ژنوتيپ هاي ايراني با مشخصات زودرس بودن، بازده علوفه کم و توليد بذر بيشتر در کلاستر ۱ قرار گرفتند. در نمايش گروه بندي مربوط به تجزيه کلاستر بر روي محور مختصات مولفه ۱و۲ حاصل از تجز يه به مولفه هاي اصلي، تطابق خوبي بين نتايج حاصل از تجزيه کلاستر و تجزيه به مولفه هاي اصلي وجود داشت.