مقاله بررسي تنوع مورفولوژيكي برگ، ميوه و براكته ممرز (.Carpinus betulus L) در شرايط جغرافيايي مختلف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۶۴ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع مورفولوژيكي برگ، ميوه و براكته ممرز (.Carpinus betulus L) در شرايط جغرافيايي مختلف
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع جغرافيايي
مقاله ممرز
مقاله Carpinus betulus
مقاله تجزيه خوشه اي
مقاله Coryloideae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آخوندنژاد سونا
جناب آقای / سرکار خانم: نژادستاري طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: ستاريان علي
جناب آقای / سرکار خانم: عصري يونس
جناب آقای / سرکار خانم: باقريه نجار محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تنوع صفات برگ و ميوه در سه جمعيت از گونه ممرز (Carpinus betulus L.) (گلي داغ مراوه تپه، لوه مينودشت و هشت پر) با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره تعيين شد. به اين منظور از سه رويشگاه طبيعي، تعداد ۱۰ پايه از هر رويشگاه و با فاصله حداقل ۱۰۰ متر از يكديگر در اوايل تير ماه انتخاب و به ترتيب اندام هاي برگ، شاتون و براکته و ميوه از اواسط تاج گياه به صورت تصادفي جمع آوري و برخي از صفات مورفولوژيك آنها اندازه گيري گرديد. به جز صفات طول برگ، و وزن دانه از نظر ساير صفات مطالعه شده، تفاوت معني داري بين جمعيت ها ديده مي شود پنج مولفه اول PCA حدود ۷۹٫۴۱ درصد واريانس ها را به خود اختصاص داده است. در تشكيل مولفه اول، طول براكته و عرض برگ و در مولفه دوم طول و عرض منقارك اهميت بيشتري را در مقايسه با ساير صفات از خود نشان داده است. نتايج تجزيه خوشه اي بر اساس كليه صفات مورد مطالعه نشان داد كه با توجه به تغييرات واريانس تشكيل خوشه ها، پايه هاي نمونه گيري شده از سه جمعيت در دو گروه مجزا جاي گرفته اند. نتايج اين تحقيق نشان داد، در صفات مورفولوژيك برگ و دانه و براكته و شاتون گونه ممرز تنوع درون جمعيتي وجود دارد. همچنين مي توان از صفات طول برگ و وزن دانه به دليل تاثيرپذيري كمتر از شرايط محيطي به عنوان صفات متمايز كننده در تفكيك گونه ممرز استفاده كرد.