مقاله بررسي تنوع و تعيين فاصله ژنتيكي در ۲۵ ژنوتيپ گلرنگ بهاره .Carthamus tinctorius L که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۴۴ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع و تعيين فاصله ژنتيكي در ۲۵ ژنوتيپ گلرنگ بهاره .Carthamus tinctorius L
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ Carthamus tinctorius L
مقاله همبستگي و تجزيه كلاستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي موسوي آزاد
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي تبريزي اميرحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) يكي از گياهاني است كه سازگاري بالايي به خشكي دارد و براي كشت در مناطق خشك و نيمه خشك مناسب است. در اين آزمايش تعداد ۲۵ ژنوتيپ گلرنگ بهاره شامل ژنوتيپ هاي بومي ايراني و ارقام خارجي در قالب يك طرح لاتيس ساده (۵×۵)، در سال زراعي ۱۳۸۴-۱۳۸۳ در منطقه كرج ارزيابي شدند. صفات مختلفي از جمله تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، ارتفاع بوته، تعداد شاخه هاي فرعي، روز تا گلدهي، روز تا رسيدگي، درصد روغن، عملكرد دانه و روغن بررسي شد. نتايج نشان داد كه بين ژنوتيپ ها از لحاظ همه صفات اختلاف معني داري وجود دارد. بيشترين عملكرد دانه و روغن به I.L.111 و T.N.612-A تعلق داشت. عملكرد دانه با تعداد غوزه در بوته، تعداد شاخه هاي فرعي، روز تا گلدهي، بيوماس و عملكرد روغن همبستگي مثبت و معني داري داشت. تجزيه كلاستر به روش وارد و فاصله اقليدسي ۲۵ ژنوتيپ را در سه كلاستر گروه بندي كرد.