مقاله بررسي تنوع ژنتيكي ارقام و لاين هاي برنج (.Oryza sativa L) با استفاده از صفات كمي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي ارقام و لاين هاي برنج (.Oryza sativa L) با استفاده از صفات كمي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله تجزيه خوشه اي
مقاله رگرسيون گام به گام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده قولكي رستم
جناب آقای / سرکار خانم: نعمت زاده قربانعلي
جناب آقای / سرکار خانم: باباييان جلودار نادعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين تنوع ژنتيكي بخشي از ژرم پلاسم برنج كشور، تعداد ۵۶ ژنوتيپ شامل ارقام و لاين هاي برنج، در مزرعه آزمايشي معاونت موسسه تحقيقات برنج كشور (آمل) كشت گرديد. در اين آزمايش ۱۵ صفت زراعي اندازه گيري شد. محاسبات آماري شامل: تجزيه واريانس براي هر صفت، گروه بندي ارقام با استفاده از تجزيه خوشه اي، محاسبه ميانگين، انحراف معيار، دامنه تغييرات و ضريب تغييرات انجام گرفت. براي كليه صفات، ضرايب همبستگي دو به دوي صفات و محاسبه فرمول عملكرد با توجه به نقش ساير صفات به وسيله رگرسيون گام به گام صورت گرفت. در بين صفات ارزيابي شده، عملکرد در واحد سطح (متر مربع) با صفاتي مانند وزن صد دانه، طول بذر و نسبت طول به عرض همبستگي مثبت و معني دار داشت، اما همبستگي صفات عرض بذر و قطر ساقه با عملکرد معني دار ولي منفي بود. معادله رگرسيوني برآورد عملکرد با توجه به نقش ساير صفات، ارزش و اهميت صفت وزن صد دانه را به عنوان معيار مناسب براي گزينش ارقام و لاين هاي با عملکرد بالا مشخص ساخت. تجزيه واريانس صفات نشان داد كه اختلاف بين ژنوتيپ ها در همه صفات معني دار است. تجزيه خوشه اي با استفاده از روش وارد، ارقام را به ۴ دسته گروه بندي كرد و نشان داد كه بين ارقام تنوع مطلوبي وجود دارد.