مقاله بررسي تنوع ژنتيكي با استفاده از نشانگرهاي مولكولي پيوسته براي ميزان آميلوز در ميان برخي ارقام برنج ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اصلاح گياهان زراعي از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي با استفاده از نشانگرهاي مولكولي پيوسته براي ميزان آميلوز در ميان برخي ارقام برنج ايراني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله ريزماهواره اليگونوكلوتيد
مقاله ميزان آميلوز
مقاله Waxy

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راحمي م.ر.
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي تبار سيدكمال
جناب آقای / سرکار خانم: مومني علي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: فرهادي ن.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نشانگرهاي مولكولي بهترين روش براي بررسي تنوع ژنتيكي مي باشند. در اين آزمايش، ۷۲ رقم كه شامل گونه هاي Indica و Japonica بودند در مركز تحقيقات برنج كشور مورد بررسي قرار گرفتند. براي اجراي آزمايش تنوع ژنتيكي مكان ژن waxy پيوسته با صفت كنترل كننده ميزان آميلوز واكنش PCR با استفاده از دو اليگونكلوتيد (۴۸۴ و ۴۸۵) بخوبي انجام و امتيازدهي مربوطه صورت گرفت. ارقام برنج ايراني با استفاده از نشانگر ريزماهواره waxy غربال شده و بر اساس ميزان تكرار توالي (CT)n به هفت گروه از تعداد n از هفت تا بيست تقسيم شدند. ميزان تغييرات طول باند محصول PCR بدست آمده از ۱۰۲ تا ۱۲۸ جفت باز متغير بود و تعداد توالي (CT)n براي n برابر با ۷، ۸، ۱۴، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰ را نشان داد كه مطابق با ميزان آميلوز ارقام ژرم پلاسم ايراني بدست آمده در هفت گروه در اين مكان ژني به ترتيب ۷۰، ۷۲، ۷۸٫۹۵، ۸۰ و ۷۰ درصد از تغييرات هر گروه را توجيه مي كردند.