مقاله بررسي تنوع ژنتيكي برخي از ارقام و ژنوتيپ هاي آلبالو و آلبالو گيلاس با استفاده از نشانگر ملكولي RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي برخي از ارقام و ژنوتيپ هاي آلبالو و آلبالو گيلاس با استفاده از نشانگر ملكولي RAPD
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خديوي خوب عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق نشانگرهاي مولكولي راپيد (RAPD) براي تعيين تنوع و خويشاوندي ۳۰ نمونه شامل ۲۹ رقم و ژنوتيپ آلبالو و آلبالو گيلاس، و يك درخت محلب به عنوان نمونه خارج از گروه، مورد استفاده قرار گرفت. تعداد ۱۰۰ آغازگر تصادفي در انجام واكنش PCR روي DNA هاي استخراج شده از برگ آزمايش شد كه ۱۷ آغازگر نوارهاي چند شكل توليد نمودند. آغازگرهاي انتخاب شده در مجموع ۲۳۳ نوار در كل نمونه ها تكثير كردند كه از بين آنها ۲۱۴ نوار چند شكل بودند. تجزيه كلاستر ارقام و ژنوتيپ ها بر اساس ضريب تشابه دايس و به روش UPGMA انجام گرفت. محدوده تشابه ژنتيكي آلبالوها و آلبالو گيلاس ها بين ۴۰/۰ تا ۹۱/۰ بدست آمد. بيشترين تشابه ژنتيكي بين دو ژنوتيپ آلبالو كه از باغات همدان از يك محل جمع آوري شدند، و كمترين تشابه بين يك ژنوتيپ آلبالوگيلاس واقع در كلكسيون درختان ميوه كمال شهر كرج و يك ژنوتيپ آلبالو كه از باغات هشتگرد جمع آوري شده بود، به دست آمد. ژنوتيپ محلب با دارا بودن كمترين شباهت ژنتيكي (۳۶/۰) از ژنوتيپ هاي آلبالو و آلبالو گيلاس جدا گرديد. در تجزيه خوشه اي، نمونه ها در حد تشابه ۸۰/۰ در ۱۵ گروه جاي گرفتند. گروه بندي نمونه هاي آلبالو در اغلب موارد با مناطق جمع آوري آنها مطابقت خوبي نشان داد كه نشان دهنده زمينه ژنتيكي نزديك به هم در نمونه هاي يك منطقه به دليل نحوه ي معمول تكثير بذري آلبالو در ايران است. نمونه هاي آلبالو گيلاس از نمونه هاي آلبالو جدا شده و تقريبا هر يك در گروه هاي جداگانه قرار گرفتند. ضريب كوفنتيكي بين ماتريس تشابه و دندروگرام در حد ۹۲/ r = 0بدست آمد كه نمايانگر برازش مناسب دندروگرام به ماتريس تشابه بوده است. اين آزمايش نشان داد كه نشانگر RAPD براي بررسي تنوع ژنتيكي در ژنوتيپ هاي آلبالو و آلبالو گيلاس يك تكنيك موثر و مفيد است.