مقاله بررسي تنوع ژنتيكي برخي از جدايه هاي قارچ Macrophomina phaseolina با استفاده از نشانگر هاي مولكولي PCR-RFLP و RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي برخي از جدايه هاي قارچ Macrophomina phaseolina با استفاده از نشانگر هاي مولكولي PCR-RFLP و RAPD
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوسيدگي ذغالي
مقاله نواحي ITS
مقاله تنوع زيستي
مقاله ژنوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباريان حسن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوسيدگي ذغالي با عامل Macrophomina phaseolina يكي از بيمار يهاي مهم اقتصادي مي باشد كه سبب كاهش عملكرد در گياهان زراعي و باغي مي شود. تعداد ۳۳ جدايه از قارچ M. phaseolina بدست آمده از ميزبان هاي متفاوت مانند سويا، خربزه، لوبيا، نخود، كاج، كوكب كوهي، كيوي، پنبه و كنجد جمع آوري شدند. شدت بيماريزايي جدايه ها روي بذور خربزه در شرايط آزمايشگاه ارزيابي شد. جهت بررسي تنوع ژنتيكي جدايه ها از نشانگرهاي مولكولي RAPD و PCR-RFLP استفاده شد. تكثير نواحي ITS با استفاده از آغازگرهاي ITS5 و LR5 تنها يك قطعهDNA 1600  جفت بازي را توليد كرد. نتايج نشان داد كه با كاربرد نشانگر هاي RAPD تنوع ژنتيكي بين جدايه ها وجود دارد. داده هاي RAPD بر اساس پنج آغازگر تصادفي در ۱۶ جدايه، درجه بالايي از چندشكلي را در جدايه هاي مختلف نشان دادند. دندروگرام به روش UPGMA كه با داده هاي RAPD رسم شد، نه گروه در سطح شباهت ۷۰ درصد ايجاد كرد. جدايه هاي كه از مناطق مشابه بودند تمايل به گروه هاي نزديك را داشته كه نشان دادند كه از نظر ژنتيكي به هم مرتبط اند.