مقاله بررسي تنوع ژنتيكي برخي از نمونه هاي خرمالو با استفاده از خصوصيات مرفولوژيكي و نشانگرهاي RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي برخي از نمونه هاي خرمالو با استفاده از خصوصيات مرفولوژيكي و نشانگرهاي RAPD
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Diospyros
مقاله خرمالو
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله نشانگر مولکولي
مقاله RAPD

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مقدم محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: طالب بيدختي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ذبيح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تنوع ژنتيكي ۲۹ نمونه و ژنوتيپ خرمالو با استفاده از نشانگرهاي مورفولوژيكي و RAPD مورد بررسي قرار گرفت. صفات وزن تر ميوه، قطر طولي و عرضي ميوه، سفتي گوشت ميوه، pH، TA،  TSSعصاره ميوه، شاخص طعم ميوه، رنگ پوست و گوشت ميوه، وجود بذر در ميوه، و طول و عرض برگ بررسي شدند. همچنين تعداد ۱۰۰ آغازگر تصادفي در انجام واكنش PCR روي نمونه ها آزمايش شد. نتايج تجزيه واريانس صفات اندازه گيري شده نشان داد كه تمام آنها در محدوده ارقام معني دار هستند. نتايج تجزيه همبستگي ساده وجود همبستگي هاي منفي و مثبت معني دار بين برخي صفات را نشان داد. همچنين از تجزيه فاكتور براي تعيين تعداد عامل هاي اصلي استفاده شد. صفات موثر در ۴ گروه عاملي قرار گرفتند كه مجموعا ۷۵/۷۶% از كل تغييرات را توجيه نمودند. در مورد داده هاي RAPD تعداد ۱۳ آغازگر تكثير DNA الگو را به خوبي انجام داده و بين نمونه ها چندشكلي نشان دادند. در مجموع ۶۵ نوار در كل نمونه ها تكثير يافتند كه ۶۴ عدد از آنها چندشكل بودند. تجزيه كلاستر نمونه ها بر اساس نوارهاي چندشكل با استفاده از ضريب تشابه جاكارد و به روش UPGMA انجام گرفت. در تجزيه خوشه اي، نمونه ها در حد تشابه ۶۰ % در ۴ گروه مجزا جاي گرفتند. گونه هاي وحشي خرمالو از انواع خوراكي جدا شده و در دو گروه مجزاي لوتوس و ويرجينيانا قرار گرفتند و خرمالوهاي خوراكي نيز در دو گروه معمولي و ژاپني قرار گرفتند. ضريب كوفنتيكي بين ماتريس تشابه و دندروگرام در حد r=0.97 بدست آمد كه برازش مناسب دندروگرام به ماتريس تشابه را نشان داد.