مقاله بررسي تنوع ژنتيكي تعدادي از ارقام گيلاس ايراني و خارجي با استفاده از نشانگر ملكولي RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي تعدادي از ارقام گيلاس ايراني و خارجي با استفاده از نشانگر ملكولي RAPD
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گيلاس
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله نشنگر RAPD
مقاله تجزيه کلاستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: خديوي خوب عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: بوذري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نشانگر RAPD به كمك ۲۳ آغازگر ده نوكلئوتيدي براي بررسي تنوع ژنتيكي تعدادي از ارقام گيلاس ايراني و خارجي به كار رفت. نوارهاي با وضوح بالا كه داراي تكرارپذيري خوبي بودند براي محاسبات انتخاب شدند. ۲۳ آغازگر به كار برده شده مجموعا ۱۸۸ نوار توليد كردند كه از بين آنها ۱۵۳ نوار چند شكل بودند. تجزيه كلاستر ارقام بر اساس حضور نوار (يك) و عدم حضور نوار (صفر) با استفاده از ضريب تشابه جاكارد و به روش UPGMA انجام گرفت. بيشترين تشابه ژنتيكي (۸۰%) بين ارقام دورگ شماره يك كرج و گيلاس شماره ۲۸ و كمترين تشابه (۳۰%) بين دو رقم ديررس ايتاليا و شعاع السلطنه مشاهده شد. در تجزيه خوشه اي در حد تشابه ۵۵/۰ ارقام در هشت گروه مجزا قرار گرفتند كه در برخي از گروه ها ارقام ايراني و خارجي در كنار هم قرار گرفتند. همچنين ضريب كوفتيكي بين ماتريس تشابه و دندروگرام در حد ۸۲/ r=۰بدست آمد كه نشان دهنده همبستگي مناسب دندروگرام با ماتريس تشابه است.
وضعيت گروه بندي ارقام در تجزيه خوشه اي به ميزان بالايي با گروه هاي ناسازگاري در گرده افشاني برخي از اين ارقام همسويي نشان داد. با توجه به نتايج به دست آمده ارقام مورد بررسي از تنوع بالايي برخوردار بودند. بعلاوه، اين آزمايش نشان داد كه نشانگر RAPD براي گروه بندي ارقام گيلاس مناسب است.