مقاله بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از نشانگر rep-PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۱۹۹ تا ۲۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي Sclerotinia sclerotiorum با استفاده از نشانگر rep-PCR
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله Sclerotinia sclerotiorum
مقاله گروه هاي سازگاري ميسليومي
مقاله تنوع ژنتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کريمي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: شمس بخش مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 بيماري پوسيدگي اسكلروتينيايي ساقه كلزا ناشي از Sclerotinia sclerotiorum يكي از مهم ترين بيماري هاي قارچي كلزا در ايران مي باشد. با توجه به اهميت اين بيماري و عدم وجود اطلاعات كامل از ساختار ژنتيكي جمعيت هاي اين قارچ گروه هاي سازگاري ميسليومي و تنوع ژنتيكي بين و درون گروه هاي سازگاري ميسليومي (mycelial compatibility grouping, MCG) شناسايي شده از سه استان گلستان، مازندران و آذربايجان غربي بررسي شد. تعداد ۶۴ جدايه با توجه به پراكنش جغرافيايي انتخاب و MCG آنها تعيين گرديد. در بين اين تعداد جدايه، ۴۲ گروه سازگاري ميسليومي شناسايي شد. آزمون هاي بررسي قدرت بيماري زايي (ويرولانس) جدايه ها در گلخانه انجام گرفت. تجزيه و تحليل داده هاي حاصل از تركيب سه شاخص يادداشت برداري فنوتيپ زخم، طول زخم و درصد توسعه زخم دور ساقه جدايه ها را به سه گروه با قدرت بيماري زايي مختلف تقسيم نمود. نتايج اين مطالعات نشان داد كه قدرت بيماري زايي جدايه هاي درون يك MCG و نيز بينMCG ها متفاوت بود. در بررسي تنوع ژنتيكي بين MCGها (۳۸ جدايه نماينده سي و هشت MCG)، بر اساس تجزيه و تحليل الگوهاي باندي حاصل از مجموع چهار آغازگر rep-PCR در سطح تشابه ۶۴ درصد جدايه ها در هفت گروه قرار گرفتند. بر اين مبنا، بيشتر جدايه ها از لحاظ منشا جغرافيايي از يكديگر تفكيك شدند. قدرت تمايز بالاي اين نشانگر(D=0.993)  در تمايز ۳۸ جدايه به ۳۷ ژنوتيپ نشان داد كه مي توان از rep-PCR به عنوان يك روش مفيد و سريع براي بررسي تنوع ژنتيكي جدايه هاي S. sclerotiorum استفاده كرد.