مقاله بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي .Agropyron cristatum (L.) Garetn با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۸ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي جمعيت هاي .Agropyron cristatum (L.) Garetn با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RAPD
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الكتروفورز
مقاله تجزيه واريانس مولكولي
مقاله تجزيه خوشه اي
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله چندشكلي
مقاله Agropyron cristatum ،FST

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده رضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري علي
جناب آقای / سرکار خانم: چوكان رجب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش، از نشانگر مولكولي چندشكلي قطعات تكثير شده تصادفي (RAPD) DNA براي تعيين تنوع ژنتيكي ۱۰ جمعيت Agropyron cristatum (L.) Garetn. استفاده شد. قطعات چندشكلي بوسيله ۱۰ آغازگر اختياري ۱۰ نوكلئوتيدي از ميان ۵۰ آغازگر توليد گرديد. در مجموع ۵۸ نوار چندشكل كه داراي تكرارپذيري بالايي بودند، انتخاب و وارد محاسبات شدند. ضرايب تشابه ژاكارد بر اساس حضور و عدم حضور باندها محاسبه گرديد. دامنه ضرايب تشابه از ۰٫۱۷ تا ۰٫۳۷ متغير بود. بيشترين تشابه ژنتيكي بين جمعيت هاي ۷۸۴۴ (بافت) با ۳۰۲۹ (بجنورد) و كمترين تشابه ژنتيكي بين ۴۳۳۶ (كرمان) با ۴۰۵۶ (چادگان) و ۲۰۸ (اصفهان) با ۱۷۲۷ (گرگان) مشاهده شد. نتايج تجزيه واريانس مولكولي نشان داد كه تنوع بين جمعيت ها و درون جمعيت ها معني دار و از مجموع تنوع كل، سهم بين جمعيت ها و درون جمعيت ها به ترتيب  13.46و ۸۶٫۵۴ درصد بود. ميانگين درجه تمايز ژني ((FST=0.15 نشان داد كه درصد بالايي از تنوع كل مربوط به تنوع درون جمعيت ها بود. تجزيه كلاستر با استفاده از ضرايب تشابه ژاكارد مبتني بر روش ادغام بر حسب متوسط گروه ها (UPGMA) انجام گرفت و جمعيت ها در سه گروه مجزا قرار گرفتند. نتايج تجزيه به مولفه هاي هماهنگ اصلي به طور قوي نتايج تجزيه كلاستر را تاييد كرد. گروه بندي جمعيت ها با استفاده از تجزيه كلاستر با الگوي جغرافيايي محل رويش آنها مطابقت زيادي نداشت ولي با نتايج مطالعات مورفولوژيكي كه قبلا بر روي جمعيت ها انجام شده بود همخواني خوبي داشت و با توجه به نتايج اين تحقيق در شرايط آزمايش كنترل شده، نشانگرهاي RAPD مي توانند وسيله اي مناسب و موثر در ارزيابي تنوع ژنتيكي بين جمعيت هاي A. cristatum باشند.