مقاله بررسي تنوع ژنتيكي درختان آزاد با استفاده از ايزوآنزيم پراكسيداز برگ در سه رويشگاه جلگه اي شمال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي درختان آزاد با استفاده از ايزوآنزيم پراكسيداز برگ در سه رويشگاه جلگه اي شمال ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درخت آزاد
مقاله تنوع ايزوآنزيمي
مقاله الکتروفورز عمودي
مقاله اسپکتروفتومتر
مقاله تجزيه خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي سيدغلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آزادفر داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي تنوع ژنتيکي درون و بين جمعيتي گونه آزاد Zelkova carpinifolia بر اساس فعاليت کمي و کيفي آنزيم پراکسيداز، ۳۰ پايه درختي از سه استان گيلان، مازندران و گلستان، انتخاب و نمونه هاي برگ در يک براي از تاج درخت و ارتفاع يکسان از زمين، برداشت شد. پس از عصاره گيري از نمونه ها، بررسي کمي آنزيم با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر UV و بررسي کيفي آن با استفاده از روش پلي اکريل آميد ژل الکتروفورز (PAGE) انجام شد. در بررسي کمي آنزيم، بيشترين ميزان فعاليت مربوط به رويشگاه مازندران و کمترين ميزان فعاليت مربوط به رويشگاه گلستان بود؛ با اين حال، تجزيه واريانس داده ها اختلاف معني داري را بين سه رويشگاه نشان نداد. در بررسي کيفي آنزيم با توجه به الگوي باندي، سه اکوتيپ قابل تفکيک است. تجزيه خوشه اي داده هاي کيفي، پايه هاي مورد بررسي را در ۶ گروه قرار داد و محاسبه فاصله ژنتيکي بيشترين فاصله را با وجود تشابه اکولوژيکي، بين پايه هاي رويشگاه گلستان و کمترين فاصله ژنتيکي را بين پايه هاي رويشگاه گيلان نشان داد که مويد تنوع درون جمعيتي بيشتر رويشگاه گلستان و مناسبتر بودن شرايط اين رويشگاه نسبت به دو رويشگاه ديگر براي گونه آزاد است. در صورتي که رويشگاه گيلان و مازندران الگوي باندي يکنواخت تر و تنوع کمتري را نشان دادند. نتايج اين تحقيق لزوم حفاظت و بکارگيري روش هاي موثر براي حفظ تنوع ژنتيکي اين گونه را ياد آور مي شود.