مقاله بررسي تنوع ژنتيكي در ارقام بومي و سنتتيك يونجه با نشانگر پروتئين ذخيره اي بذر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي در ارقام بومي و سنتتيك يونجه با نشانگر پروتئين ذخيره اي بذر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يونجه
مقاله سنتتيک يک
مقاله ميزان تنوع در نسل ها
مقاله نشانگر پروتئين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مانوسي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: زهتاب سلماسي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اهري زاد سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سلوكي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تنوع ژنتيكي جمعيت سنتتيك يك(Syn1)  با جمعيت آزادگرده افشان نسل اول (Syn2) و يكي از ارقام والدي (قره يونجه)، حدود ۳۵ تا ۵۰ فرد از هر جمعيت از طريق سه نوع پروتئين ذخيره اي تك بذر مورد مطالعه قرار گرفتند. انجام الكتروفورز SDS-PAGE پروتئين هاي ذخيره اي تك بذر ( S2, S1وS3 ) براي سه جمعيت يونجه نشان داد كه ميانگين فاصله افراد درون جمعيتي براساس ضريب تطابق ساده در Syn1 و قره يونجه به ترتيب ۰٫۰۰۵۴±۰٫۲۷۴ و ۰٫۰۰۸۱±۰٫۲۷۰ بدون اختلاف معني دار هستند ولي اين ميانگين در جمعيت Syn2 بطور معني داري كمتر و برابر ۰٫۰۰۸۱±۰٫۲۵۱ بود كه نشان دهنده شباهت بيشتر افراد در نسل Syn2 است. بنابراين نتايج حاصله نشان داد كه جمعيت سنتتيك يك و قره يونجه در پروتئين هاي بررسي شده (S3, S2, S1) و پروتئين هاي كل) بيشترين فاصله ژنتيكي درون جمعيتي را به خود اختصاص داده اند. اطلاع از فاصله ژنتيكي با استفاده از نشانگرهاي پروتئيني در كنار نشانگرهاي ديگر از جمله مورفولوژيكي و دي.ان.اي مي تواند در شناسايي والدين مناسب براي برنامه هاي دورگ گيري و توسعه هيبريد مناسب باشد.