مقاله بررسي تنوع ژنتيكي در ژنوتيپ هاي جنس فلفل (.Capsicum spp) با استفاده از صفات مورفولوژيكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۷۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي در ژنوتيپ هاي جنس فلفل (.Capsicum spp) با استفاده از صفات مورفولوژيكي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلفل
مقاله صفات مرفولوژيكي
مقاله همبستگي
مقاله تجزيه كلاستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي زاده سحر
جناب آقای / سرکار خانم: حسني محمداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي راد مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فلفل گياهي است از خانواده Solanaceae، كه به عنوان طعم دهنده غذا، رنگ دهنده و نيز به دليل داشتن خواص دارويي متعدد در دنيا مورد توجه است، وليكن تاكنون در ايران تحقيقي براي شناسايي و ارزيابي ژنوتيپ هاي فلفل صورت نگرفته است. اين آزمايش به منظور ارزيابي تنوع ژنتيكي جنس فلفل با استفاده از ۴۰ صفت مورفولوژيكي بر اساس توصيف نامه فلفل، بر روي ۷۷ ژنوتيپ در قالب طرح آگمنت با ۳ بلوك و ۳ شاهد انجام گرديد. در بررسي همبستگي صفات كمي، بيشترين همبستگي مثبت بين عرض ميوه و وزن تر ميوه (۰٫۸۶۳**) مشاهده شد. نتايج تجزيه به عامل ها نشان داد ۱۳ عامل اصلي و مستقل، ۷۴٫۵۹ درصد از تغييرات كل داده ها را توجيه كردند. با استفاده از رگرسيون گام به گام، هنگامي كه وزن تر ميوه به عنوان متغير وابسته و ساير صفات كمي به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفته شدند، صفات عرض ميوه، ضخامت ديواره ميوه، طول برگ، عرض برگ و طول ميوه، ۷۳٫۸ درصد از تغييرات متغير وابسته را به خود اختصاص دادند و اين صفات بايد در توجيه تغييرات وزن تر ميوه مدنظر قرار گيرند. تجزيه خوشه اي (كلاستر) بر اساس صفات اندازه گيري شده با استفاده از روش وارد نشان داد، ۷۷ ژنوتيپ در ۵ گروه قرار مي گيرند، ضمنا تنوع ژنتيكي در نمونه ها با پراكندگي جغرافيايي آنها مطابقت نداشت. به طور كلي نتايج به دست آمده از اين تحقيق مشخص كرد اولا، ژنوتيپ هاي مورد مطالعه، از نظر صفات بررسي شده از تنوع بالايي برخوردارند و منابع ژنتيكي مناسبي براي انجام امور اصلاحي هستند ثانيا، همانطور كه تحقيقات گذشته نشان داده بود صفات مرفولوژيكي، ابزاري كارا و دقيق در طبقه بندي ژنوتيپ هاي گياهي هستند و مي توانند در گروه بندي و تفكيك ژنوتيپ هاي فلفل نيز، موثر واقع شوند.