مقاله بررسي تنوع ژنتيكي كريپتوسپوريديوم بر اساس آناليز ژنهاي پلي مورف COWP، SSU-rRNA و TRAP-C2 در كودكان مبتلا به اسهال در استانهاي تهران و قزوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۸۸ در پژوهنده از صفحه ۲۹۹ تا ۳۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي كريپتوسپوريديوم بر اساس آناليز ژنهاي پلي مورف COWP، SSU-rRNA و TRAP-C2 در كودكان مبتلا به اسهال در استانهاي تهران و قزوين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله كريپتوسپوريديوم
مقاله كودكان مبتلا به اسهال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز رياضي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم الحسيني مجرد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: تقي پور نيلوفر
جناب آقای / سرکار خانم: صاحب اختياري نويد
جناب آقای / سرکار خانم: نوچي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: كريپتوسپوريديوم تك ياخته اي با انتشار جهاني و به عنوان يكي از عوامل مهم اسهال در كودكان و افراد داراي نقص سيستم ايمني شناخته شده است. عمده تحقيقات انجام گرفته در خصوص اين انگل در ايران به بررسي شيوع آن در جوامع مختلف پرداخته است. هدف از اين مطالعه تعيين تنوع ژنتيكي كريپتوسپوريديوم در كودكان مبتلا به اسهال بر اساس آناليز ژنهاي پلي مورف COWP، SSU-rRNA و TRAP-C2 با استفاده از تكنيكPCR- RFLP  مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، طي دو سال (آذر ماه ۱۳۸۴ تا فروردين ماه ۱۳۸۷)، نمونه هاي مدفوع از ۱۲۶۳ كودك مبتلا به اسهال كه به بيمارستانهاي كودكان استانهاي تهران و قزوين مراجعه كردند، جمع آوري شد. با مشاهده لام مستقيم، فرمل اتر و رنگ آميزي اسيدفاست اصلاح شده، بررسي لازم جهت شناسايي عوامل انگلي صورت گرفت. در نهايت بر روي
DNA استخراج شده از ايزوله ها، PCR-RFLP  انجام شد.
يافته ها: از مجموع ۱۲۶۳ نمونه مدفوع، ۳۱ ايزوله با استفاده از روشهاي مستقيم و رنگ آميزي هاي تخصصي كريپتوسپوريديوم تشخيص داده شدند، كه از بين آنها پس از بررسي هاي مولكولي ۲۵ ايزوله كريپتوسپوريديوم پارووم، ۵ ايزوله كريپتوسپوريديوم هومينيس و يك ايزوله هردو ژنوتيپ را نشان داد كه نتايج در هر سه ژن يكسان بوده است.
نتيجه گيري: هر دو ژنوتيپ انساني و گاوي در كودكان مبتلا به اسهال ديده مي شود ولي با توجه به اين كه گونه غالب، كريپتوسپوريديوم پارووم مي باشد، انتقال زئونوز شايعتر از انتقال انساني بوده و تماس با دام بخصوص گوساله به عنوان مهمترين منبع آلودگي انساني به شمار مي رود.