مقاله بررسي تنوع ژنتيكي نمونه هاي سروکوهي پارک ملي تندوره با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات ژنتيك و اصلاح گياهان مرتعي و جنگلي ايران از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي نمونه هاي سروکوهي پارک ملي تندوره با استفاده از نشانگرهاي مولكولي RAPD
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سروکوهي
مقاله نشانگر مولکولي RAPD
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله دندروگرام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرماني منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: مرعشي سيدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: ملتي فريدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنس سروكوهي (Juniperus sp.) يا ارس (از خانواده Cupressaceae) يكي از پر انتشارترين گياهان رده مخروطيان در جهان بوده كه بومي نواحي معتدل اوراسيا و آمريكاي شمالي ميباشد. در اين مطالعه از نشانگرهاي مولكوليRAPD  براي بررسي تنوع ژنتيكي ۲۱ نمونه سروکوهي پارک ملي تندوره (جمع آوري شده از ۶ رويشگاه که هر رويشگاه حاوي ۳ يا ۴ نمونه بود) استفاده شد. با استفاده از ۷ آغازگر تصادفي، ۵۸ باند قابل امتيازدهي ايجاد شد كه ۳۳ عدد از آنها (۵۷%) چند شكل بودند. فاصله ژنتيكي جفت نمونه ها بين ۱۲۹/۰ تا ۷۸۸/۰ متغير بود. ميانگين هتروزيگوسيتي (Hs) محاسبه شده براي نمونه هاي درون رويشگاه ها ۲۱۳/۰ و تنوع ژنتيكي كل (HT) در بين تمامي نمونه ها ۳۲۶/۰ بود. شاخص Fst برابر با ۳۴۶/۰ و ميزان جريان ژني برابر با ۹۴۴/۰ بود. دندروگرام ترسيم شده با استفاده از روش UPGMA، دو گروه اصلي را در بين شش رويشگاه سروکوهي مشخص کرد که با نقشه جغرافيايي پارک سازگاري خوبي داشته و نمودار دو بعدي حاصل از  PCoA نيز آن را تاييد کرد. با توجه به اينکه در مطالعه حاضر تنوع ژنتيکي درون هر رويشگاه خيلي بيشتر از تنوع ژنتيکي بين رويشگاه ها بود و آناليز  AMOVA نيز معني دار بودن اين تفاوت را تاييد کرد، و نيز به دليل اينکه جريان ژني بين رويشگاه ها به ميزان نسبتا خوبي بود، بنابراين، تبادلات ژني بين اين رويشگاه ها را مي توان به سهولت انتقال دانه گرده از منطقه اي به منطقه ديگر با کمک باد، پرندگان، حشرات و … نسبت داد.