مقاله بررسي تنوع ژنتيكي نمونه هاي Aegilops crassa ايران با استفاده از ماركرهاي SSR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي نمونه هاي Aegilops crassa ايران با استفاده از ماركرهاي SSR
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريزماهواره ها
مقاله Ae.crassa؛ تنوع ژنتيكي
مقاله تجزيه خوشه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زالي عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: پيرسيدي سيدمصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: مردي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع ژنتيكي ۷۰ نمونهAegilops crassa ، ۶۳ نمونه تتراپلوئيد و ۷ نمونه هگزاپلوئيد، از ۲۱ جفت تواليهاي ساده تكرارِي ريزماهواره استفاده شد كه ۲۰ جفت از پرايمرها چندشكلي مناسبي نشان دادند. در مجموع ۱۴۰ آلل براي تمامي لوكوس ها مشخص گرديد كه در دامنه بين ۲ تا ۱۰ الل و با ميانگين۷ الل براي هر لوكوس قرار داشتند. محتواي اطلاعات چندشكلي (PIC) از ۱۶/۰ براي مكان ژني Xgwm190، تا ۴۴/۰ براي مكان ژني Xgwm161 متفاوت بود. همچنين شاخص نشانگر (MI) از ۶۴/۰ براي مكان ژني Xgwm190 تا ۲/۳ براي مكان ژني Xgwm642، متفاوت بود. ميانگين شباهت ژنتيكي محاسبه شده بر اساس اطلاعات نشانگرهاي ريزماهواره برابر ۳۳/۰ بود و از ۰۳۶/۰ (بين دو ژنوتيپ از كردستان و ايلام) تا 0.92 (بين دو ژنوتيپ از كردستان و آذربايجان غربي) متفاوت بود. روشهاي گروه بندي كلاستر و تجزيه به مختصات اصلي (PCO) نتوانست به طور كامل نمونه هاي تتراپلوئيد و هگزاپلوئيد را از هم تفكيك نمايد، همچنين هيچگونه ارتباط جغرافيايي و مولكولي بين نمونه هاي مورد بررسي مشاهده نگرديد كه نشان دهنده تفاوت ژنتيكي اين نمونه ها مي باشد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه SSR براي مديريت منبع ژنتيكي نمونه هاي Ae. crassa  مناسب مي باشند.