مقاله بررسي تنوع ژنتيكي پده (.Populus euphratica Oliv) با ارزيابي پروتئين هاي محلول به روش SDS-PAGE که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله جنگل ايران از صفحه ۲۵۳ تا ۲۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي پده (.Populus euphratica Oliv) با ارزيابي پروتئين هاي محلول به روش SDS-PAGE
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پده
مقاله پروتئين محلول
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله تنوع جغرافيايي
مقاله SDS-PAGE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلاگري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي شانجاني پروين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه پده (Populus euphratica Oliv.) به طور طبيعي در مناطق گسترده اي از ايران انتشار يافته و بومي مناطق خشك و نيمه خشك است. تنوع جغرافيايي و اقليمي در گستره انتشار اين گونه، از جمله عوامل مهم در ايجاد تفاوت هاي مورفولوژيكي و ژنتيكي ميان درختان در رويشگاه هاي مختلف به شمار مي آيد. به منظور تعيين تنوع ژنتيكي موجود بين درختان پايه نر و ماده پده، بررسي پروتئين محلول به روش ژل پلي اكريل آميد الكتروفورز (SDS-PAGE) روي ۴۴ نمونه عصاره برگ متعلق به يازده رويشگاه طبيعي كه از نظر محيطي، طول و عرض جغرافيايي و ارتفاع از سطح دريا با يكديگر اختلاف داشتند انجام شد. باندهاي پروتئيني درختان نر و ماده براي پروونانس هاي مورد بررسي بر روي ژل نمايان و جايگاه هر يك از باندها از طريق تعيين فاصله حركت نسبي آنها مشخص شد. در مجموع ۲۲ باند مجزا با تحرك متفاوت بر روي ژل ظاهر شد. نتايج حاصل از الگوي باندي پروتئين ها نشان داد که درختان نر و ماده داراي تفاوت هايي در ظهور بعضي از باندها در فواصل تحرك مختلف هستند به طوري كه پايه هاي نر داراي تعداد باندهاي بيشتري نسبت به پايه ماده هستند. همچنين نتايج حاصل از تجزيه به مولفه هاي اصلي، تفاوت بين پايه هاي نر و ماده را نشان داده است. گروه بندي پروونانس هاي پده نشان داد كه پايه هاي با مبداء هاي جغرافيايي شرقي و جنوبي كشور در گروه متفاوت قرار دارند. هچنين پروونانس با مبدا جلفا در شمال غرب نيز در يك گروه مجزا قرار گرفت. با وجود رابطه همبستگي بين فاصله جغرافيايي و فاصله ژنتيكي ميان پروونانس هاي پده (P=0.07)، اين رابطه از نظر آماري معني دار نبوده است.