مقاله بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‌ هاي مختلف برنج (.Oriza sativa L) با استفاده از روش ‌‌هاي آماري چند متغيره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم گياهان زراعي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي ژنوتيپ‌ هاي مختلف برنج (.Oriza sativa L) با استفاده از روش ‌‌هاي آماري چند متغيره
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله تجزيه خوشه اي
مقاله روش هاي چند متغيره
مقاله برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده فشالمي نقي
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي تبار سيدكمال
جناب آقای / سرکار خانم: باباييان جلودار نادعلي
جناب آقای / سرکار خانم: زماني پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: اله قلي پور مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي روابط صفات مختلف با عملكرد، تعيين تنوع ژنتيكي و طبقه ‌بندي ارقام، تعداد ۱۰۰ ژنوتيپ برنج در قالب طرح لاتيس ساده ۱۰×۱۰ با ۲ تكرار در موسسه تحقيقات برنج كشور – رشت در سال ۱۳۷۹ مورد‌ ارزيابي ‌قرار‌ گرفت. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد كه بين ژنوتيپ ‌هاي مورد مطالعه از نظر كليه صفات اختلاف معني‌ دار در سطح احتمال ۱ درصد وجود داشت. بيشترين و كمترين مقدار ضريب تغييرات ژنوتيپي و فنوتيپي به ترتيب متعلق به صفات طول خروج خوشه از غلاف و روز‌هاي تا ۵۰ درصد گلدهي بود. صفات درصد آميلوز و درجه حرارت ژلاتيني ‌شدن داراي بيشترين و عملكرد دانه داراي كمترين وراثت ‌پذيري عمومي بودند. صفات تعداد پنجه كل و بارور، تعداد دانه پر در خوشه، وزن تک ‌بوته و درصد آميلوز همبستگي مثبت و معني ‌دار با عملكرد دانه نشان دادند. نتايج حاصل از تجزيه عليت نشان داد كه وزن تک ‌بوته به دليل دارا‌ بودن اثر مستقيم زياد و بالا‌ بودن آثار غيرمستقيم ساير صفات از طريق اين صفت مي ‌تواند به عنوان معيار گزينش جهت اصلاح و بهبود عملكرد معرفي گردد. در تجزيه عاملي شش عامل اصلي و مستقل به ترتيب تحت عناوين عامل مورفولوژي گياه، شكل و اندازه دانه، عملكرد و اجزاي آن، تعداد دانه، پرشدن دانه و ظهور خوشه بدست آمد كه ۶٫۷۹ درصد تنوع داده ‌هاي كل بين ارقام را توجيه نمود. تجزيه خوشه ‌اي با استفاده از روش حداقل واريانس وارد، ژنوتيپ‌ ها را در هفت گروه به ترتيب با ۸، ۲۷، ۱۰، ۵، ۱۲، ۹ و ۲۹ ژنوتيپ طبقه ‌بندي نمود.