مقاله بررسي تنوع ژنتيكي گل محمدي با نشانگرهاي RAPD و مرفولوژيكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در ژنتيك نوين از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيكي گل محمدي با نشانگرهاي RAPD و مرفولوژيكي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله Rosa damascena؛ RAPD؛ مرفولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: زماني ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: خليقي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فتاحي مقدم محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گل محمدي يكي از گونه هاي مهم رز در ايران، از گذشته هاي دور به منظور تهيه گلاب و روغن هاي معطر مورد توجه بوده است. با وجود سابقه ديرين كشت گل محمدي در ايران، اصلاح ژنتيكي آن به دليل اطلاعات اندك در زمينه ذخاير توارثي اين گياه محدود بوده است. به اين منظور تحقيقي در دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران جهت بررسي تنوع ژنتيكي گل محمدي انجام شد. تنوع ژنتيكي تعداد ۴۱ ژنوتيپ گل محمدي از نواحي مختلف ايران (استان هاي فارس، كرمان، اصفهان، آذربايجان شرقي و خراسان رضوي) و يك ژنوتيپ از بلغارستان، با استفاده از ۳۱ آغازگر RAPD و ۱۰ نشانگر مرفولوژيكي مورد ارزيابي قرار گرفتند. هر دو نشانگر ملكولي و مرفولوژيكي درجه بالايي از چندشكلي را در ميان ژنوتيپ هاي گل محمدي در ايران نشان دادند. ژنوتيپ هاي مورد مطالعه بر اساس نتايج RAPD به ۱۰ گروه در مقايسه با سه گروه بر اساس صفات مرفولوژيكي تقسيم بندي شدند. مقايسه گروه بندي حاصل از دو روش نشان دهنده كارايي كمتر نشانگرهاي مرفولوژيكي در تفكيك ژنوتيپ ها در مقايسه با نشانگرهاي ملكولي بود. بر اساس نتايج اين مطالعه، ذخيره توارثي گل محمدي مورد بررسي از تنوع ژنتيكي قابل توجهي برخوردار بوده و مي تواند منبع ارزشمندي براي پژوهش هاي به نژادي اين گونه در آينده باشد.