مقاله بررسي تنوع ژنتيکي جدايه هاي قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از نشانگر RAPD که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۷۲۹ تا ۷۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي جدايه هاي قارچ شاه صدف (Pleurotus eryngii) با استفاده از نشانگر RAPD
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله نشانگر مولکولي RAPD
مقاله قارچ شاه صدف Pleurotus eryngii
مقاله ميزبان اختصاصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راوش رودابه
جناب آقای / سرکار خانم: شيران بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: علوي عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: زرواگيس جورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين تنوع ژنتيکي جدايه هاي قارچ شاه صدف۴۵ (Pleurotus eryngii) جدايه قارچ از ۱۰ منطقه مختلف آب و هوايي ايران (استان هاي: اصفهان، چهارمحال و بختياري، کهکيلويه و بويراحمد، لرستان و فارس) جمع آوري شد. جهت تعيين تنوع ژنتيکي از نشانگر مولکوليRAPD استفاده شد و به کمک ۱۰ آغازگر تصادفي و پس از واکنش PCR و انجام الکتروفورز ژل آگارز، ۱۸۲ مکان ژني قابل رؤيت مشخص شدند که در ميان آنها ۱۵۰ مکان ژني (۸۲%) چند شکلي خوبي را در تمام جدايه ها نشان دادند. جدايه هايي که داراي ميزبان هاي Ferula assa-foetida و Ferula ovina و Prangus ferulacea بودند، در گروه هاي مجزا قرار گرفتند. همان طور که انتظار مي رفت، نقش منطقه جغرافيايي (از نظر دما و ميزان بارندگي) در قرابت ژنتيکي جدايه ها داراي اهميت بود. ۷۱٫۳۳ درصد تنوع ژنتيکي درون جمعيت ها و ۲۸٫۶۷ درصد تنوع ژنتيکي در بين جمعيت ها وجود داشت. نتايج نشان داد که خصوصيات ريخت شناختي نمي تواند دسته بندي مناسبي از جدايه هاي P. eryngii بر اساس گياهان هم زيست و مناطق جغرافيايي آنها ارايه دهد و براي نيل به اين هدف، استفاده از الگوي RAPD روش سريع و نسبتا قابل قبولي به حساب مي آيد.