مقاله بررسي تنوع ژنتيکي در مرغان خزک و دشت ياري با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۴۱۶ تا ۴۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي در مرغان خزک و دشت ياري با استفاده از نشانگرهاي ريزماهواره
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرغ بومي
مقاله خزک
مقاله دشت ياري
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله نشانگرهاي ريزماهواره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رباني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: علي پناه مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمن زهي آدم
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف الهي مصطفي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين تحقيقپژوهش، تعيين تنوع ژنتيکي و فاصله ژنتيکي بين و داخل دو توده مرغ بومي استان سيستان و بلوچستان، با استفاده از پنج ۵ جفت آغازگر ريز ماهواره بود.DNA  ژنومي استخراج شده از نمونه نمونه هاي پر با آغازگرهاي ريزماهواره تکثير و محصولات حاصل به دست آمده بر روي ژل پلي پلي اکريل آميد ۸ درصد الکتروفورز شدند. در کل تعداد ۲۶ آلل با متوسط ۴/۵ در توده نژادي خزک و ۲۸ آلل با متوسط ۶ در مرغان دشت ياري مشاهده شد. ميانگين شاخص شانون براي مکان هاي ژني تکثير شده در مرغان دشت ياري ۶۲۷/۱ و در مرغان خزک ۵۸۷/۱ بود. مکان هاي ADL225 و MCW5 بيشترين مقدار شاخص شانون را به خود اختصاص دادند. ميانگين  PICدر دو توده مرغ بومي ۶۵۶/۰ بوده و بالاترين مقدار PIC مربوط به آغازگرADL225  و به ترتيب برابر با ۸۰/۰ و ۸۱/۰ در مرغان خزک و دشت ياري بود. نتايج به دست آمده نشان داد که اين دو توده نژادي در يک گروه قرار مي مي گيرند.