مقاله بررسي تنوع ژنتيکي عملکرد بذر و صفات مرفولوژيکي در توده هاي علف پشمکي (Bromus tomentellus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۳۷۰ تا ۳۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي عملکرد بذر و صفات مرفولوژيکي در توده هاي علف پشمکي (Bromus tomentellus)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Bromus tomentellus
مقاله عملکرد بذر
مقاله اجزا عملکرد
مقاله تجزيه به مولفه هاي اصلي و تجزيه کلاستر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بافنده روزبهاني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور بررسي و تشريح روابط بين عملکرد بذر و اجزا عملكرد، ۱۱ ژنوتيپ بروموس از جنس Bromus tomentellus در آزمايشي يک ساله در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ۳ تکرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. صفات تاريخ خوشه دهي، گرده افشاني، شيري شدن بذر، رسيدن بذر، تعداد ساقه، ارتفاع بوته، طول پدانکل، تعداد خوشه چه در خوشه، وزن هزاردانه، طول خوشه، وزن و تعداد دانه در خوشه، عملکرد بذر، عملکرد علوفه و شاخص برداشت اندازه گيري شدند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که تفاوت بين ژنوتيپ ها براي کليه صفات به جز وزن دانه در خوشه معني دار بود. ژنوتيپ هاي ۱۰p587، ۶p587 و ۳p587 همگي با منشا اصفهان ۱۲/۳ تا ۷۵/۳ تن علوفه خشک در هکتار و ۵۳۵ تا ۶۹۷ کيلوگرم بذر در هکتار توليد نمودند. ضرايب همبستگي بين عملكرد بذر و صفات تعداد ساقه و عملکرد علوفه مثبت و معني دار بود. نتايج تجزيه به مولفه هاي اصلي نشان داد که ۳ مولفه اول ۸۹ درصد از کل واريانس متغيرها را توجيه کردند. صفات فنولوژيکي و عملکرد علوفه در مولفه اول و عملکرد بذر و تراکم ساقه در مولفه هاي دوم و سوم مهم ترين صفات براي گروه بندي ژنوتيپ ها بودند. در تجزيه کلاستر، ژنوتيپ ها در ۳ گروه قرار گرفتند و ژنوتيپ هاي موجود در کلاستر ۳، داراي عملکرد بذر و توليد عملکرد علوفه بيشتري بودند. در نمايش گروه بندي مربوط به تجزيه کلاستر روي محور مختصات مولفه هاي ۱ و ۲، تطابق خوبي بين تجزيه کلاستر و تجزيه به مولفه هاي اصلي وجود داشت.