مقاله بررسي تنوع ژنتيکي قارچ عامل بيماري آنتراکنوز گردو Ophiognomonia leptostyla (Fr.) Sogonov در منطقه ITS و IGS با استفاده از نشانگر CAPS در شمال غرب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي قارچ عامل بيماري آنتراکنوز گردو Ophiognomonia leptostyla (Fr.) Sogonov در منطقه ITS و IGS با استفاده از نشانگر CAPS در شمال غرب ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتراکنوز
مقاله لکه سياه گردو
مقاله PCR-RFLP،Marssoniella juglandis

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميانجي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: جمشيدي سليمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تنوع ژنتيکي قارچ عامل بيماري آنتراکنوز گردو Ophiognomonia leptostyla در شمال غرب ايران تعداد ۲۵ جدايه از مناطق مختلف جمع آوري و با استفاده از روش تک اسپورسازي خالص شدند. استخراج DNA از ميسليوم قارچ با استفاده از روش ليو و همکاران انجام شد. تکثير منطقه ITS-rDNA توسط جفت آغازگر اختصاصي، ITS1 و ITS4 انجام گرديد. هم ‎چنين منطقه IGS-rDNA با استفاده از جفت آغازگر NS1R و LR13R تکثير شد. نوارهايي به طول ۶۰۰ جفت باز و ۲۳۲۰-۲۳۰۰ جفت باز از تکثير منطقه ITS و IGS به دست آمد. قطعات تکثير شده توسط پنج آنزيم برش دهنده EcoRI، HindIII، TagI،HinfI و BamHI مورد هضم قرار گرفتند. از مجموع آنزيم هاي برشي مورد استفاده EcorI،TagI و BamHI فاقد محل برش بر محصولات تکثيري منطقه ITS و HinfI و BamHI نيز فاقد محل برش بر محصولات تکثيري منطقه IGS بودند. گروه بندي جدايه هاي مورد مطالعه بر اساس الگوهاي نواري هر دو منطقه در سطح شباهت ۷۵ درصد، آن‎ ها را در چهار گروه طبقه بندي نمود.