مقاله بررسي تنوع ژنتيکي و ارزيابي ژنوتيپ هاي جو بدون پوشينه به تنش شوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در گياه و زيست بوم از صفحه ۴۴ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي و ارزيابي ژنوتيپ هاي جو بدون پوشينه به تنش شوري
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله جو بدون پوشينه
مقاله تنش شوري
مقاله تجزيه چند متغيره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمسي محمودآبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدي هروان اسلام
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان
جناب آقای / سرکار خانم: ميرحسيني ده آبادي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري شريف آبادي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي تنوع ژنتيکي خصوصيات مورفولوژيک و فنولوژيک در ۲۰۴ ژنوتيپ جو بدون پوشينه و روابط بين اين صفات و تعيين صفات موثر در عملکرد با استفاده از تجزيه و تحليل هاي چند متغيره، آزمايشي در سال ۱۳۸۶ در مزرعه تحقيقاتي واقع در اردکان يزد انجام شد. به دليل وجود تعداد ژنوتيپ هاي زياد، ارزيابي بر اساس رديف هاي کشت ژنوتيپ هاي بدون تکرار صورت گرفت و انتخاب بر اساس صفات مورفولوژيک و فنولوژيک انجام شد. اختلاف بين ژنوتيپ ها براي بيش تر صفات به ويژه عملکرد معني دار بود و ژنوتيپ هاي شماره ۲۸، ۳۱، ۳۴، ۳۶ و ۳۷ داراي بيش ترين عملکرد دانه بودند. عملکرد دانه با درصد سبز(r=0.43) ، تعداد روز تا گلدهي (r=0.39) و ارتفاع  (r=0.38)بالاترين همبستگي را نشان داد. تجزيه عليت اثر مستقيم مثبت را براي هر سه جزء عملکرد نشان داد و وزن دانه را مهم ترين عامل تاثير گذار بر عملکرد معرفي کرد. بر مبناي تجزيه به عامل ها سرما نقش زيادي در ايجاد تغييرات عامل اول ايفا کرد و بيش ترين تاثير را در طول دوره ساقه دهي نشان داد. تجزيه خوشه اي صفات ارزيابي شده بر مبناي ژنوتيپ ها، صفات را در دو گروه متفاوت طبقه بندي کرد و تاريخ گلدهي بيش ترين شباهت را با عملکرد دانه نشان داد. تجزيه به مولفه هاي اصلي چهار مولفه مهم را معرفي کرد که به ترتيب شامل شاخص برداشت، وضعيت سنبله نسبت به ارتفاع گياه، درصد ورس و پتانسيل عملکرد دانه نامگذاري شدند. بر مبناي رگرسيون مرحله اي صفات درصد سبز، ارتفاع و تعداد روز تا گلدهي به ترتيب بيانگر بيش ترين تغييرات عملکرد بوده و وارد مدل رگرسيون شدند. بنابراين براي اصلاح عملکرد وان گزينش را بر مبناي صفات رويشي گياه مثل درصد سبز، ارتفاع و تعداد روز تا گلدهي انجام داد.