مقاله بررسي تنوع ژنتيکي و روابط بين صفات گياهي و عملکرد دانه در ژنوتيپ هاي گندم نان(.Triticum aestivum L) سنبله بلند با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علوم زراعي ايران از صفحه ۱۸ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي و روابط بين صفات گياهي و عملکرد دانه در ژنوتيپ هاي گندم نان(.Triticum aestivum L) سنبله بلند با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تجزيه به عامل ها
مقاله تجزيه خوشه اي
مقاله تجزيه عليت
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله رگرسيون
مقاله ژنوتيپ هاي سنبله بلند و گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زكي زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده مقدم محسن
جناب آقای / سرکار خانم: رازي كهريزي دانيال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع ژنتيکي و ارتباط صفات مختلف گياهي با عملکرد دانه در گندم نان، تعداد ۷۰ ژنوتيپ سنبله بلند به همراه دو رقم شاهد در قالب طرح آلفا لاتيس با دو تکرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. در اين آزمايش ۳۰ صفت شامل عملکرد دانه و اجزاي آن، خصوصيات مورفولوژيک بوته و دانه و صفات کيفي ارزيابي شدند. نتايج حاصل از تجزيه به عامل ها نشان داد که سه عامل اصلي و مستقل، ۹۶ درصد از تغييرات کل داده ها را توجيه مي نمايند، به طوري که اين سه عامل با عنوان عامل اجزاي عملکرد، عامل صفات کيفي و عامل عملکرد و اجزاي نامگذاري شدند. بر اساس رگرسيون مرحله اي، عملکرد بيولوژيک، وزن دانه در سنبله و تعداد سنبله در مترمربع، از مهم ترين اجزاي عملکرد بوده و سهم موثرتري در توجيه عملکرد دانه داشتند. تجزيه عليت نشان داد که بزرگ ترين اثرات مستقيم بر عملکرد دانه مربوط به صفات تعداد سنبله در متر مربع، وزن دانه در سنبله و عملکرد بيولوژيک بودند. گروه بندي ژنوتيپ ها با استفاده از تجزيه خوشه اي بر اساس همه صفات مورد بررسي به روش وارد، سه گروه و بر اساس صفات کيفي مورد بررسي چهار گروه را از يکديگر تفکيک نمود.