مقاله بررسي تنوع ژنتيکي و طبقه بندي ارقام مختلف برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۳ در علوم كشاورزي ايران از صفحه ۹۷۳ تا ۹۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي و طبقه بندي ارقام مختلف برنج
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله تجزيه کلاستر
مقاله معيار توان سوم خوشه ها
مقاله تنوع ژنتيکي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله قلي پور مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدصالحي محمدصالح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين تنوع ژنتيکي و طبقه بندي ارقام، تعداد ۱۰۰ رقم از ارقام بومي و خارجي موجود در کلکسيون موسسه تحقيقات برنج در رشت درقالب طرح لاتيس ساده ۱۰*۱۰ با دو تکرارمورد بررسي قرارگرفت. دراين بررسي عملکرد دانه، صفات مرتبط با عملکرد و کيفيت محصول مورد ارزيا بي قرارگرفت. نتايج حاصل از تجزيه واريانس نشان داد که بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي از نظر کليه صفات اختلاف معني داري در سطح احتمال ۱ درصد وجود دارد. بررسي ضرايب تغييرات ژنوتيپي نشان مي دهد که بيشترين و کمترين مقدار اين ضرايب بترتيب مربوط به صفات سطح برگ پرچم و ر وزهاي تا ۵۰ درصد گلدهي مي باشد. صفت تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهي بيشترين وراثت پذيري عمومي و وزن بوته کمترين مقدار وراثت پذيري عمومي را دارا بودند. گروه بندي ارقام بر اساستجزيه کلاستر با استفاده ازروش Ward انجام گرديد. بر اساستجزيه کلاستر ارقام در ۷ گروه قرار گرفتند که اين تعداد کلاستر بر اساس آزمون T2 کاذب هتلينگ و معيار توان سوم خوشه ها مورد تاييد قرارگرفت. گروه اول ( ۲۴ رقم ) عمدتا شامل ارقام اصلاح شده و وارداتي بود و ارقام بومي و خوش کيفيت هم عمدتا درگروه پنجم قرارگرفته اند