مقاله بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي مختلف فسکيوي بلند (Festuca arundinacea Schreb) با استفاده از نشانگر مولکولي AFLP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۳۵۱ تا ۳۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي ژنوتيپ هاي مختلف فسکيوي بلند (Festuca arundinacea Schreb) با استفاده از نشانگر مولکولي AFLP
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گونه فسکيوي بلند
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله AFLP
مقاله تجزيه خوشه اي
مقاله PIC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خيام نكويي سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: جهان تيغي رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: سلوكي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه عباسعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه فسکيوي بلند arundinacea Schreb Festuca از مهم ترين گونه هاي فستوکا به شمار مي رود. اين گياه به لحاظ اهميت علوفه اي و سازگاري وسيع جهت توليد علوفه، احياي مراتع و حفاظت خاک مورد توجه مي باشد. در اين پژوهش بررسي تنوع ژنتيکي ۴۵ ژنوتيپ از گونه فسکيوي بلند با استفاده از نشانگر مولکولي AFLP (چندشکلي طولي به دست آمده از تکثير قطعات هضم شده) انجام گرديد. اين ژنوتيپ ها بر اساس ارزيابي صفات مهم زراعي طي دو سال انتخاب شده بودند. با استفاده از ۱۰ ترکيب آغازگري تعداد ۲۰۹ نوار چندشکل به دست آمد، که از بين آغازگرهاي مورد استفاده، ترکيب آغازگري P،GAG/M،GAG  با ۳۶ نوار بيشترين و ترکيب آغازگري P،ACA/M،CAA  با ۹ نوار کمترين تعداد نوار چند شکل را ايجاد نمودند. گروه بندي ژنوتيپ ها با استفاده از روش تجزيه خوشه اي بر اساس ضريب تشابه جاکارد با استفاده از نرم افزار NT SYS،pc Ver. 2.02 انجام شد و بر اين اساس ژنوتيپ ها به ۵ گروه تقسيم بندي شدند. بالاترين ميزان اطلاعات چندشکلي۲ در جفت آغازگر P،GAC/M،CAA، ۷۴/۰ به دست آمد. چندشکلي قابل ملاحظه مشاهده شده بيانگر آن است که برخي از ژنوتيپ هاي مورد مطالعه مي توانند در برنامه هاي اصلاحي مانند تهيه واريته هاي سينتتيک مورد استفاده قرار گيرند.