مقاله بررسي تنوع ژنتيکي گلوتنين هاي تعدادي از توده هاي گندم بومي منطقه زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۶۱ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي گلوتنين هاي تعدادي از توده هاي گندم بومي منطقه زنجان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الکتروفورز
مقاله تنوع ژنتيکي
مقاله توده هاي گندم
مقاله گلوتنين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: مقدم محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ارشد يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: جواديان ندا
جناب آقای / سرکار خانم: محبعلي پور ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزيابي تنوع ژنتيكي پروتئين هاي ذخيره اي دانه توده هاي بومي گندم  منطقه زنجان ۳۰ نمونه بذر گندم متعلق به اين استان (بانك ژن گياهي موسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر كرج) از طريق الكتروفورز مورد تجزيه قرار گرفت. الكتروفورز گلوتنين هاي با وزن مولکولي زياد و گلوتنين هاي با وزن مولكولي كم از طريق SDS-PAGE با روش استخراج متوالي انجام گرفت. بر اساس نتايج حاصل از مطالعه گلوتنين هاي با وزن مولکولي زياد، سه توده تتراپلوئيد با شماره هاي TN-11372، TN-11734 و TN-11743 شناسايي شدند كه فاقد آلل در مكان ژني Glu-D1 بودند. در حالي که در مكان ژني Glu-1،۱۱  آلل و ۱۶ نوع زير واحد داراي وزن مولکولي زياد يافت شدند. در مكان ژني Glu-A1، ۸۳٫۳۳ درصد از توده هاي گندم منطقه زنجان داراي زير واحد نول و ۱۶٫۶۷ درصد بقيه واجد ۲* بودند. در مكان ژني Glu-B1، آلل ۷+۸ با ۳۶٫۶۷ درصد داراي بيشترين فراواني بوده و آلل هاي ۱۳+۱۶ و ۲۱ با ۳٫۳۳ درصد كم ترين فراواني را داشتند. يك زير واحد جديد مربوط به اين مكان ژني در توده با شماره TN-11384 شناسايي و ۶* نام گذاري شد. در مكان ژني Glu-D1 بيشترين فراواني در توده هاي بومي هگزاپلوئيد مربوط به آلل ۲+۱۲ بود كه در ۷۷٫۷۸ درصد آن ها مشاهده شد و در بقيه آلل ۳+۱۲ تشخيص داده شد. در مكان ژني Glu-3 در كل ۱۲ نوار گلوتنين با وزن مولکولي کم با حركت نسبي مختلف شناسايي شدند و ميزان تنوع ژنتيكي در اين مكان ژني ۰٫۸۴ برآورد گرديد. از تنوع بالا در پروتئين هاي ذخيره اي دانه مي توان در تشخيص ارقام، سطح پلوئيدي آن ها و انجام آزمون هاي نانوايي در جهت اصلاح خواص كيفي گندم استفاده كرد.