مقاله بررسي تنوع ژنتيکي Mycosphaerella graminicola عامل سپتوريوز برگ گندم در ايران با استفاده از نشانگرهاي SSR، SCAR و rep-PCR که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بيماريهاي گياهي از صفحه ۲۸۷ تا ۳۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژنتيکي Mycosphaerella graminicola عامل سپتوريوز برگ گندم در ايران با استفاده از نشانگرهاي SSR، SCAR و rep-PCR
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانگرهاي مولکولي
مقاله جمعيت
مقاله Septoria tritici

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كميجاني سولماز
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: امينيان حشمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تنوع و تعيين ميزان قرابت ژنتيکي جدايه هاي Mycosphaerella graminicola عامل سپتوريوز برگ گندم از هفت استان کشور شامل گلستان، مازندران، کرمانشاه، ايلام، اردبيل، خوزستان و فارس برگ هاي آلوده از مزارع گندم جمع آوري و ۵۸ جدايه انتخاب و با استفاده از نشانگرهاي مولکولي SSR و SCAR تنوع ژنتيکي در داخل جمعيت هاي مختلف قارچ در کشور برآورد گرديد. با محاسبه فراواني آلل هاي به دست آمده در مناطق مختلف، در کل کشور و بين مناطق مختلف ميزان و توزيع تنوع ژنتيکي در ايران به دست آمد. ميزان تنوع ژنتيکي جمعيت ها در کشور بين ۰٫۲۵ تا ۰٫۶۲ در نوسان بود. ميانگين کل تنوع ژنتيکي جمعيت ها ۰٫۴۴ بود که %۷۷ تنوع در داخل جمعيت هاي مورد بررسي و %۲۳ در بين جمعيت هاي مورد بررسي توزيع شده بود. سپس با استفاده از rep-PCR و آغازگرهاي BOX 1AR و ERIC 2 قطعاتي از DNA تکثير شد. اندازه قطعات تکثير شده بين ۱۰۰ bp تا۱۵۰۰ bp  در نوسان بود. نتيجه تجزيه خوشه اي با استفاده از ضريب تشابه دايس و روش UPGMA نشان داد که جدايه St20 از کرمانشاه و جدايه  St29از ايلام بيشترين تشابه (%۱۰۰) را داشتند و احتمالا هر دو جدايه از يک دودمان ژنتيکي هستند. بقيه جدايه ها از نظر ژنتيکي بيش از %۵۰ با يکديگر متفاوت بودند.