مقاله بررسي تنوع ژن انترفرن گاما در گوسفندان توده شال ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع ژن انترفرن گاما در گوسفندان توده شال ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انترفرن گاما
مقاله گوسفندان توده شال
مقاله تنوع ژنتيكي
مقاله آناليز حركت دورشته اي هاي نامتجانس
مقاله بررسي تغييرات ساختاري تك رشته اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت بروجني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امام سيدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده همايون
جناب آقای / سرکار خانم: برجسته ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انترفون گاماسايتوكايني است كه نقش كليدي در ايمني ذاتي و اكتسابي دارد و توسط لمفوسيت هاي T فعال شده و سلول هاي كشنده طبيعي توليد مي شود. ژن انترفرن گاماپلي مرف است و ارتباط بين هاپلوتيپ هاي ژن مذكور در گوسفند با ايجاد حساسيت و يا مقاومت نسبت به نماتودهاي دستگاه گوارش به اثبات رسيده است. در اين مطالعه جهت ارزيابي تنوع ژن انترفرن گاما در جمعيت گوسفندان توده شال، ۱۳۶ نمونه خون كامل اخذ شد. پس از استخراج DNA ژنومي، اگزون ۳- ژن مذكور با كمك PCR افزوده گرديد. پس از افزوده سازي، آناليز حركت دو رشته اي هاي نامتجانس و بررسي تغييرات ساختاري تك رشته اي روي نمونه هاي افزوده شده انجام گرفت. پنج الگوي متمايز در بررسي تغييرات ساختاري تك رشته اي اگزون ۳- ژن انترفرن گاما مشخص گرديد كه از اين تعداد سه الگو نمايانگر ۳ آلل مختلف در اين جمعيت بودند. اگرچه آناليز حركت دو رشته اي هاي نامتجانس، تمام نمونه ها را بصورت هوموزيگوت نشان داد، ولي بررسي تغييرات ساختاري تك رشته اي توانست ۴۰/۴ درصد هتروزيگوتي را در جمعيت مورد مطالعه نشان دهد. نتايج اين مطالعه نشان دهنده پلي مرفيسم بالاي ژن انترفرن گاما در گوسفندان شال بود و اين گوسفندان بستري مناسب جهت ادامه مطالعات بنيادين و شناسايي رديف هاي نوكلئوتيدي آلل هاي بدست آمده خواهند بود تا درك كامل تري از ارتباط اين ژن با آلودگي به انگل ها و ساير عوامل بيماريزا به دست آيد.