مقاله بررسي تنوع گونه اي و تغييرات فصلي کنه هاي موجود در بزهاي استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در ميكروبيولوژي دامپزشكي (پژوهشنامه دامپزشكي گرمسار) از صفحه ۱۱۵ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع گونه اي و تغييرات فصلي کنه هاي موجود در بزهاي استان زنجان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بز
مقاله کنه دامي
مقاله تغييرات فصلي
مقاله زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمن شبستري افشين
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي جابر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به منظور تعيين گونه هاي کنه در زنجان خصوصا در سطح بدن بزهاي منطقه و ميزان توزيع آلودگي در قسمتهاي مختلف بدن بز، ميزان تغييرات فصلي آلودگي و ميزان شيوع آن در حيوانات مزبور انجام پذيرفت. اين بررسي از اول مهرماه سال ۱۳۸۵ تا اواخر شهريورماه سال ۱۳۸۶ انجام گرديده است. در طي اين مدت از ۷ شهر تابعه استان زنجان و در مجموع از تعداد ۱۸۰۰ راس بز نر و ماده با سنين مختلف، نمونه گيري صورت پذيرفت.
نتايج اين مطالعه نشان داد تعداد۱۰۶  راس (۵٫۸۹ درصد) بز آلوده به کنه بودند. بالاترين ميزان آلودگي در بزها مربوط به خرداد ماه و کمترين ميزان آلودگي مربوط به بهمن ماه بوده است. ازمجموع ۴۰۵ کنه جداشده از بزهاي تحت بررسي،۵  جنس و ۸ گونه تشخيص داده شد که شامل: همافيزاليس سولکاتا ( ۱٫۷۳درصد)، همافيزاليس پونکتاتا (۲٫۷۲ درصد)، هيالوما آناتوليکوم آناتوليکوم (۱۵٫۶ درصد)، هيالوماآناتوليکوم اکسکاواتوم (۱۲٫۱ درصد)، درماسنتور مارژيناتوس (۱۴٫۵۷ درصد)، ريپي سفالوس بورسا (۳۲٫۵۹ درصد)، ريپي سفالوس سانگویينوس (۱۸٫۲۷ درصد) واورنيتودوروس لاهورنسيس (۲٫۹۶ درصد) بودند. فراواني آلودگي به کنه در قسمتهاي مختلف بدن در بزان به ترتيب روي گوش واطراف آن (۲۸٫۸۸ درصد)، کشاله ران و مغابني (۲۵٫۹۲ درصد)، زيربغل (۱۷٫۴ درصد) و زير دم (۲۸٫۱۵ درصد) مشاهده گرديد.
دربررسي انجام شده، ميزان آلودگي به کنه هاي سخت داراي ۲ خيز بهاره و پاييزه بود. بدين ترتيب که آلودگي از اواخر زمستان شروع به افزايش کرده و در اواسط بهار اوج اول آلودگي مشاهده شد، سپس روندي کاهشي تا اواخر تابستان داشته، و دراوايل پاييز اوج دوم آلودگي مشاهده شد، و دوباره سير نزولي تا اواخر زمستان ادامه يافت.
تنها گونه از خانواده کنه هاي نرم شناسايي شده در بررسي حاضر، اورنيتودوروس لاهورنسيس بود، که از اواخر پاييز تا اوايل بهار، دردام هايي که درآغل نگهداري مي شدند، ديده شد.