مقاله بررسي تنوع گونه اي پرندگان آبزي و كنارآبزي زمستان گذران در تالاب هاي آلاگل، آلماگل، آجي گل و گميشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۱۸ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع گونه اي پرندگان آبزي و كنارآبزي زمستان گذران در تالاب هاي آلاگل، آلماگل، آجي گل و گميشان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب
مقاله استان گلستان
مقاله پرندگان مهاجر
مقاله فراواني
مقاله غناي گونه اي
مقاله تنوع گونه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل شاهي امين
جناب آقای / سرکار خانم: همامي محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي پور اولياقلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مشخص کردن تنوع پرندگان آبزي و كنارآبزي زمستان-گذران در تالاب هاي آلاگل، آلماگل، آجي گل و گميشان واقع در استان گلستان مذکور داده هاي سرشماري پرندگان در سال هاي ۱۳۸۵-۱۳۸۱، جمع آوري شده توسط اداره كل حفاظت محيط زيست استان گلستان، مورد تحليل قرار گرفت. غناي گونه اي، فراواني گونه ها، شاخص هاي تنوع گونه اي و تراكم پرندگان براي هر يک از تالاب ها محاسبه و با يکديگر مقايسه گرديد. بيشترين تعداد و فراواني گونه ها مربوط به تالاب گميشان (۱۴۱۸۵۸ قطعه پرنده از ۸۷ گونه) و کمترين آن مربوط به تالاب آجي گل (۴۸۵ قطعه پرنده از ۳۴ گونه) بود. در همه تالاب هاي مورد مطالعه تعداد گونه و فراواني پرنده هاي آبزي بيشتر از كنارآبزي بود. تالاب گميشان از نظر غناي گونه اي استاندارد شده (Rarified species richness) و تنوع گونه اي شانون ـ وينر، بالاترين امتياز را داشت ولي بيشترين مقدار غالبيت گونه اي سيمپسون و يكنواختي گونه اي كامارگو و سيمپسون مربوط به تالاب آجي گل بود. از نظر تراكم، تالاب آلماگل بيشترين تراكم پرندگان را در واحد سطح داشت. تالاب هاي آلاگل و گميشان بيشترين شباهت را از نظر ترکيب گونه اي پرندگان نشان دادند، در حالي که تالاب هاي آلماگل و آجي گل از اين نظر کمترين شباهت را داشتند .