مقاله بررسي تنوع گونه اي پرندگان آبزي و کنارآبچر تالاب کافتر استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اكوبيولوژي تالاب (تالاب) از صفحه ۷۰ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع گونه اي پرندگان آبزي و کنارآبچر تالاب کافتر استان فارس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع گونه اي
مقاله پرندگان آبزي
مقاله پرندگان کنارآبچر
مقاله تالاب کافتر
مقاله شاخص تنوع زيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي سارا
جناب آقای / سرکار خانم: طبيعي اميد
جناب آقای / سرکار خانم: جولايي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به منظور بررسي تنوع گونه اي پرندگان آبزي و کنار آبچر زمستان گذر تالاب کافتر استان فارس، از اطلاعات مربوط به سرشماري يک دوره ۱۱ ساله (از سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۸۷) استفاده شد. اطلاعات خام از اداره کل حفاظت محيط زيست استان فارس تهيه و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. بر اساس نتايج اين تحقيق، ۵۰ گونه پرنده آبزي و کنار آبچر متعلق به ۱۲ خانواده و ۶ راسته در تالاب کافتر مورد شناسايي قرار گرفته است. خانواده مرغابيان با ۶۶٫۲۶ درصد، بيشترين فراواني و خانواده اکراسيان با ۰٫۰۲ درصد، داراي کمترين فراواني در تالاب کافتر بوده است. بيشترين تعداد و فراواني پرندگان شناسايي شده متعلق به خانواده هاي پرندگان آبزي با ۶۷٫۰۹ درصد فراواني و کمترين فراواني مربوط به خانواده پرندگان کنارآبچر با ۳۲٫۹۱ درصد فراواني بود. نتايج حاصل از کاربرد شاخص هاي تنوع  زيستي در بين سالهاي مختلف مورد بررسي نشان داد که بيشترين تنوع زيستي با توجه به بيشترين غناي گونه اي بيشترين تنوع گونه اي و بيشترين يکنواختي در سال ۲۰۰۳ بوده است. از سويي ديگر سال هاي 1379 (2001) و 1380 (2002) با توجه به شاخص هاي تنوع زيستي، با دارا بودن کمترين غناي گونه اي ((Rfm=0 کمترين تنوع گونه – اي (۰= (H′و کمترين يکنواختي (J′=۰) داراي کمترين تنوع زيستي پرندگان آبزي و کنارآبچر بوده است.