مقاله بررسي تنوع گونه هاي گياهي در گروه هاي اكولوژيك در جنگل آغوزچال (مطالعه موردي: قطعه شماره ۷ سري سوم حوزه آبخيز ۴۶ كجور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم و فنون منابع طبيعي از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تنوع گونه هاي گياهي در گروه هاي اكولوژيك در جنگل آغوزچال (مطالعه موردي: قطعه شماره ۷ سري سوم حوزه آبخيز ۴۶ كجور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنوع زيستي
مقاله جنگل آغوزچال
مقاله عوامل فيزيوگرافيك
مقاله گروه هاي اكولوژيك
مقاله حوزه آبخيز ۴۶ كجور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيالاشكي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه تنوع زيستي و به خصوص تنوع گياهي در تدوام و پايداري اكوسيستم هاي جنگلي از جايگاه ويژه اي برخوردار است. تحقيق حاضر به بررسي تنوع گونه هاي گياهي در گروه هاي اكولوژيك منطقه شاهد منطقه جنگلي آغوزچال به وسعت ۷۵ هكتار در غرب مازندران پرداخته است. بدين منظور براي تعيين گروه هاي اكولوژيك از تحليل گونه هاي شاخص دو طرفه و براي مقايسه مقدار تنوع زيستي از شاخص هاي تنوع زيستي استفاده شد. براي بررسي گونه هاي گياهي به صورت تصادفي سيستماتيك از ابعاد شبكه ۱۵۰×۱۰۰ و تعداد ۴۰ قطعه نمونه ۴۰۰ متر مربعي استفاده شد. بررسي ها حاكي از وجود ۴۰ گونه گياهي در منطقه مي باشد كه در چهار گروه اكولوژيك گروه بندي شدند كه هر واحد عبارتند از: واحد اول(A) Fagus orientalis L, and Epimedium pinnatum F. ، واحد دوم(B) Alnus subcordata L, Acer cappadocicum B. and Lamium album L.، واحد سوم (C) Acer cappadocicum B. and Tamus communis L. ، و واحد چهارم(D) Tilia Begonifolia Stev. and Carex acuiformis L.  نتايج تجزيه واريانس يك طرفه نشان داد دو گروه A و D كه به ترتيب با دو گونه شاخص درختي راش و نمدار در اين مطالعه شناخته شدند، كمترين مقدار شاخص هاي تنوع (سيمپسون) و غناي (مارگالف) گونه اي و بيشترين مقدار شاخص يكنواختي (كامارگو) گونه اي را در برداشتند. ساير گروه هاي درختي به نسبت، مقاير مشابهي از شاخص هاي تنوع زيستي را نشان دادند.