مقاله بررسي توابع توليد آب در شرايط آبياري تکميلي گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۱۱۲ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي توابع توليد آب در شرايط آبياري تکميلي گندم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبياري باراني
مقاله کم آبياري
مقاله تابع توليد
مقاله ضريب گياهي
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كياني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كلاته عربي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي برنامه ريزي بهينه آبياري، تعيين تابع توليد آب که رابطه بين عملکرد گياه و مقادير آب کاربردي را مشخص مي کند مورد نياز است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش آبياري باراني تک شاخه اي به بررسي اثر مقادير مختلف آب روي عملکرد چند رقم گندم، تحليل توابع توليد در شرايط بارندگي، مقايسه دو راهبرد کم آبياري و آبياري کامل و ضريب گياهي (Kc) در مراحل مختلف رشد پرداخته شده است. چهار مقدار آب که در طي فصل (W1)100، (W2) 76، (W3) 52 و (W4) 39 درصد آب مورد نياز گياه آب دريافت کردند به عنوان عامل اصلي ثابت و شش رقم گندم (C1=TAJAN, C2=N-80-6, C3=N-80-7, C4=N-80-19, C5=Desconcido) تحت يک آزمايش کرتهاي نواري با چهار تکرار مورد ارزيابي قرار گرفتند. تيمارهاي آبياري بر اساس فاصله از خط لوله فرعي آبياري باراني انتخاب شدند (W1 نزديکترين و W4 دورترين). نتايج بررسي نشان داد که عملکرد گندم تحت تاثير تيمارهاي آبياري و ارقام قرار گرفت. بيشترين عملکرد مربوط به تيمار W1C2 (4742 کيلوگرم در هکتار) و کمترين عملکرد مربوط به تيمار W4C1 (3546 کيلوگرم در هکتار) بود. بررسي توابع توليد نشان داد که مقادير بهينه عمق آب آبياري با افزايش مقدار باران فصلي کاهش يافت. در صورتي که ۲۵۰ ميلي متر باران با توزيع مشابه در طي فصل رويش گندم نازل شود، در برنامه ريزي کم آبياري هيچکدام از ارقام نيازي به آب ندارند ولي در شرايط آبياري کامل ارقام C1 تا C6 به ترتيب ۱۱۵، ۱۲۲، ۸۷، ۹۴، ۹۲ و ۹۷ ميلي متر نياز به آبياري اضافي بصورت تکميلي دارند تا به حداکثر عملکرد برسند. مقايسه کمي دو راهبرد کم آبياري و آبياري کامل نشان داد که کم آبياري گزينه کارا در استفاده بهينه از حجم مشخصي از آب و بسيار موثر در افزايش توليد است.