مقاله بررسي توازن پرواکسيدان-آنتي اکسيدان در بيماران مبتلا به عارضه شريان کرونر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پياورد سلامت از صفحه ۲۸ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي توازن پرواکسيدان-آنتي اکسيدان در بيماران مبتلا به عارضه شريان کرونر
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري شريان کرونر
مقاله پرواکسيداسيون ليپيد
مقاله آنتي اکسيدانها
مقاله پرواکسيدانها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نباتچيان فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: عين الهي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: صراف نژاد عبدالفتاح
جناب آقای / سرکار خانم: وطني غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: توازن بين گونه هاي اکسيژن واکنشگر و فعاليت آنتي اکسيداني در ايجاد بيماريهاي مربوط به استرس اکسيداتيو داراي اهميت هستند. در اين مطالعه، توازن پرواکسيدان-آنتي اکسيدان و همبستگي آن با ميزان چربيها و اسيد اوريک موجود در سرم بررسي گرديد.
هدف اين تحقيق بررسي توازن پرواکسيدان-آنتي اکسيدان بعنوان يک عامل پيش تشخيصي در بيماران مبتلا به بيماري شريان کرونر بود.
روش بررسي: هفتاد و دو بيمار و شصت و هشت فرد سالم انتخاب شدند. ميزان توازن پرواکسيدان-آنتي اکسيدان با بکارگيري محلولهاي استاندارد و با کمک روش ELISA تعيين شد. اندازه گيري تري گليسريد، کلسترول تام، LDL-کلسترول، HDL-کلسترول و اسيد-اوريک به روش آنزيمي انجام شد.
يافته ها: مقادير توازن پرواکسيدان-آنتي اکسيدان (PAB) در بيماران 3.36 70.01 (واحدHK ) و در افراد سالم 66.40 2.84 (واحد HK) تعيين شد. بين ميانگين مقادير PAB در دو گروه اختلاف معني داري مشاهده نشد(P=0.41) .
ميانگين مقادير اسيد اوريک در دو گروه بيماران و افراد سالم تفاوت معني داري نداشت(P>0.05) . همبستگي معني داري بين مقادير اسيد اوريک و PAB در بيماران و افراد سالم وجود داشت(P>0.05) .
همبستگي معني داري بين مقادير تري گليسريد،HDL /کلسترول، LDL/HDL و ميزان PAB در بيماران و افراد سالم وجود داشت(P>0.05) .
بحث و نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهد، استرس اکسيداتيو مي تواند عامل پيش تشخيصي مهمي در روند بيماري شريان کرونر باشد.