مقاله بررسي توافق گازهاي خون شرياني و وريدي در بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در واحد مراقبت هاي ويژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۱۲۶ تا ۱۳۲ منتشر شده است.
نام: بررسي توافق گازهاي خون شرياني و وريدي در بيماران تحت تهويه مکانيکي بستري در واحد مراقبت هاي ويژه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز گازهاي خون
مقاله تهويه مکانيکي
مقاله واحد مراقبت هاي ويژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: نصيري اميد
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: نمونه‌گيري از خون شرياني جهت كسب اطلاعات در رابطه با اكسيژناسيون، ونتيلاسيون و وضعيت اسيد و باز در بيماران بدحال يا بيماران ريوي، استاندارد طلايي مي باشد. با توجه به نياز به مهارت بالا براي نمونه گيري از شريان و عوارض ناشي از آن، نمونه‌گيري وريدي مي تواند جايگزين مناسبي براي آن باشد. اين مطالعه به منظور بررسي امكان جايگزيني گازهاي خون وريدي با شرياني در بيماران تحت تهويه مكانيكي بستري در بخش ICU انجام شد.
مواد و روش ها‌: در اين مطالعه مقطعي از كليه بيماران بستري در بخش ICU و تحت ونتيلاسيون مكانيكي، نمونه گازهاي خون شرياني (ABG) و بلافاصله از دست ديگر نمونه گازهاي خون وريدي (VBG) گرفته شد، مقادير pH، PCO2، HCO3، PO2،   SaO2و BE هر دو نمونه توسط دستگاه آناليزور گازهاي خون شرياني محاسبه شد. داده ها با استفاده از آزمون t زوجي مقايسه شده و سپس ضريب همبستگي محاسبه شد.
نتايج: تعداد ۱۰۲ بيمار بستري در بخش ICU و تحت ونتيلاسيون مكانيكي شامل ۷۰ نفر مرد (۶۹ درصد) و ۳۲ نفر زن (۳۱ درصد) مورد مطالعه قرار گرفتند. در مقايسه مقادير شرياني و وريدي، ضريب همبستگي پيرسون (R) و سطح معناداري آن (P) به شرح زير به دست آمد: ۰<0.001 ,0.801) PH)،PCO2، ۰<0.001 ,0.835))HCO3 ، (۰٫۳۶۹ ,۰٫۷۶۸)PO2 ، (<0.001 ,0.287)O2 Saturation ، (<0.001 ,0.317)Base excess ، (۰٫۰۱۱ ,۰٫۸۱۰).
نتيجه‌گيري: هرچند آناليز گازهاي خون وريدي  به خصوص در رابطه باPH ، PCO2،  HCO3و BE از همبستگي معنا داري با گازهاي خون شرياني بر خوردار است، ولي با توجه به حدود توافق به دست آمده و از آنجايي که موارد همبستگي حاصله خيلي بالا نبوده، جايگزيني آن در بيماران تحت تهويه مکانيکي در واحد هاي مراقبت ويژه توصيه نمي شود.