مقاله بررسي توانايي توليد بيوسورفكتانت توسط Bacillus licheniformis BCRC و Bacillus subtili s HAZ2 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه ۶۷ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسي توانايي توليد بيوسورفكتانت توسط Bacillus licheniformis BCRC و Bacillus subtili s HAZ2
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازدياد برداشت ميكروبي نفت (MEOR)
مقاله بيوسورفكتانت
مقاله باسيلوس
مقاله كشش سطحي
مقاله ليپوپپتيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان سپهي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقت ستاره
جناب آقای / سرکار خانم: پاسدار هدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ازدياد برداشت ميكروبي نفت(MEOR)  يكي ازكاربرد هاي مهم ميكروارگانيسم ها در صنعت نفت است. گونه هاي باسيلوس به طور گسترده اي به عنوان ارگانيسم هاي نمونه در طي تحقيقات  MEORاستفاده مي شود. در اين مطالعه، جداسازي و شناسايي باكتري هاي توليد كننده بيوسورفكتانت مورد ارزيابي قرار گرفته است. ۶۰ سويه از باسيلوس ها از مناطق آلوده به ذخاير نفتي نظير مسجد سليمان و پالايشگاه نفت تهران جداسازي شدند. در بررسي توانايي سويه هاي جدا شده مولد بيوسورفكتانت، تست هموليز، اموليسفيكاسيون، كاهش كشش سطحي انجام شد. همچنين تاثير pHهاي مختلف، غلظت هاي نمكي، دما و منابع مختلف كربن و نيتروژن را در رابطه با توليد بيوسورفكتانت مورد ارزيابي قرار گرفت. از بين سويه هاي جدا شده، دو سويه (P1 و L2) بيشترين تحمل نمك را از خود نشان دادند (%۸) همچنين سويه هاي فوق در توليد بيوسورفكتانت بيشترين راندمان را از خود بروز داشته، به طوري كه توانستند كشش سطحي محيط رابه ترتيب از ۶۹mN/m به ۳۰ و۲۹mN/m  كاهش دهند. بيوسورفكتانت اين دو سويه عمدتا از جنس ليپوپروتئين است.اين سويه ها (P1 و L2) همچنين قادر به امولسيفيه كردن نفت خام بودند به طوري كه نتايج تست امولسيفيكاسيون آنها به ترتيب ۹۱ و ۹۰% بود آنها به وسيله روش هاي مورفولوژيكي و تست هاي بيوشيميايي با استفاده از كتاب رده بندي سيستماتيك باكتري ها Bergeys و همچنين تكنيك ۱۶SrRNA شناسايي گشتند. اين سويه ها با تقريب ۹۹%و۹۷ % متعلق به Bacillus licheniformis و  Bacillus subtilisبودند. بهترينpH  و دما براي توليد بيوسورفكتانت توسط سويه هاي فوق به ترتيب ۶٫۸ و  37oCمي باشد. همچنين بهترين منبع كربن، نفت خام و بهترين منبع نيتروژن نيترات سديم بود. به نظر مي رسد اين سويه ها براي ازدياد بر داشت ميكروبي نفت به صورت EX-Situ كانديد بسيار مناسبي باشند.