مقاله بررسي توانايي متغيرهاي مالي در پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي، با در نظر گرفتن وقفه هاي زماني خاص که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۸۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي توانايي متغيرهاي مالي در پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي، با در نظر گرفتن وقفه هاي زماني خاص
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان هاي نقدي عملياتي
مقاله سود عملياتي
مقاله اقلام تعهدي
مقاله متغير هاي مالي
مقاله وقفه هاي زماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدامي پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: پوراحمد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش، ارزيابي توانايي اقلام تعهدي، سود عملياتي و جريان هاي نقدي عملياتي در پيش بيني جريان هاي نقدي عملياتي، با در نظر گرفتن وقفه هاي زماني خاص است. روش مورد استفاده در اين تحقيق، از نوع همبستگي است و با انتخاب نمونه از جامعه آماري تحقيق انجام شده است. دوره زماني اين تحقيق، از ابتداي سال ۱۳۸۲ تا پايان سال ۱۳۸۷ و جامعه آماري تحقيق، شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق نشان مي دهد که بين جريان هاي نقدي عملياتي آتي و سود عملياتي رابطه معناداري وجود دارد و وقفه زماني سه ساله، اين رابطه را در بالاترين اندازه، نسبت به ساير وقفه هاي زماني و سال جاري نشان مي دهد. علاوه بر اين، يافته هاي تحقيق گوياي آن است که بين جريان هاي نقدي عملياتي آتي و جريان هاي نقدي عملياتي دوره هاي فعلي و گذشته، رابطه معناداري وجود دارد و اين رابطه در سال جاري، نسبت به وقفه هاي زماني در بالاترين اندازه قرار مي گيرد. همچنين، نتايج نشان مي دهد که بين جريان هاي نقدي عملياتي آتي و اقلام تعهدي، رابطه معناداري وجود دارد و وقفه زماني دو ساله، اين رابطه را در بالاترين اندازه نسبت به ساير وقفه هاي زماني و سال جاري نشان مي دهد.