مقاله بررسي توان تثبيت ازت توسط سويه هاي .Azospirillum spp جدا شده ازخاک پارک هاي جنگلي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانش ميكروب شناسي از صفحه ۳۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: بررسي توان تثبيت ازت توسط سويه هاي .Azospirillum spp جدا شده ازخاک پارک هاي جنگلي تهران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزوسپيريلوم
مقاله MPN
مقاله تثبيت ازت و کروماتوگرافي گازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان سپهي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق نمونه برداري از ۴ پارک جنگلي چيتگر، سرخه حصار، سوهانک و توسکا از مناطق پوشش گياهي و مناطق بکر از عمق ۳۰-۰ سانتي متر تهيه شد. براي جداسازي سويه هاي Azospirillum spp. ازمحيط کشت اختصاصي نيمه جامد NFb (Nitrogen free malate) و RC (Rodriquez Caceres) استفاده شد و براي تاييد از تست هاي بيوشيميايي استفاده گرديد. براي تعيين جمعيت از روش ( MPN (Most Probably Numberاستفاده گرديد. در اين روش با استفاده از محيط کشت Rennie و کروماتوگرافي گازي تبديل استيلن به اتيلن ميزان تثبيت ازت مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از اين تحقيق، نمونه هاي جداسازي شده راA.brasilense ،A.lipoferum و A.irakense نشان داد. بطور ميانگين ميزان جمعيت آزوسپيريلوم با استفاده از محيط جامد NFb و RC به ترتيب در منطقه پوشش گياهي ۱۰۵×۴٫۳ و ۱۰۵×۱٫۹۱ و در منطقه بکر ۱٫۴۳×۱۰۵ CFU/g و ۰٫۷۷×۱۰۵ CFU/g و در محيط نيمه جامد درمنطقه پوشش گياهي  CFU/g 102x9.5 و درمنطقه بکر CFU/g 102x2.7 تعيين گرديد. ميزان تثبيت ازت در A.lipoferum از دو گونه ديگر بيشتر بوده و برابر ۸۶٫۲۷ nmol/24Tube  است. اين ميزان در A.irakense از همه کمتر و برابر  nmol/24Tube 23.92تعيين شد. در گونه A.brasilense  ميزان تثبيت ازت ۵۶٫۴ nmol/24Tube  تعيين گرديد.