مقاله بررسي توان دگرآسيبي اندام هاي هوايي و ريشه گياه كلزا (.Brassica napus L) بر جوانه زني و رويش علف هرز يولاف وحشي (Avena fatua L.) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زيست شناسي از صفحه ۱۹ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسي توان دگرآسيبي اندام هاي هوايي و ريشه گياه كلزا (.Brassica napus L) بر جوانه زني و رويش علف هرز يولاف وحشي (Avena fatua L.)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دگرآسيبي
مقاله كلزا
مقاله يولاف
مقاله مديريت علف هاي هرز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده آخرت هما
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياهان همواره در معرض بسياري از تنش هاي زيستي و غير زيستي قرار دارند. دگرآسيبي يكي از تنش هاي زيستي مي باشد که به عنوان يكي از دشواري هاي كشاورزي مطرح بوده است، ولي امروزه شواهد موجود بيانگر نقش مفيد اين پديده در مديريت علف هاي هرز در اكوسيستم هاي مختلف زراعي است. يولاف يكي از علف هاي هرز جدي اكثر مزارع كشاورزي مانند كلزا است. به منظور بررسي اثر بازدارندگي تركيبات دگرآسيب اندام هاي هوايي و ريشه كلزا بر كنترل علف هرز يولاف وحشي دو آزمايش جداگانه جوانه زني و گلداني به انجام رسيد. آزمايش جوانه زني بصورت كاملا تصادفي در قالب فاكتوريل با چهار تكرار در شرايط بهينه (۱۶ ساعت نور و دماي ۲۵ درجه) در ژرميناتور صورت گرفت، در اين آزمايش عوامل مورد بررسي شامل نوع اندام گياه كلزا (هوايي و ريشه) و غلظت هاي مختلف (۰، ۲۰، ۴۰، ۶۰ و ۸۰ %) عصاره هاي آبي اندام هاي مختلف كلزا بودند. روزانه وضعيت جوانه ها بررسي و پس از هفت روز درصد و سرعت جوانه زني، طول ساقه چه و طول ريشه چه دانه رست ها يولاف وحشي اندازه گيري شدند. نتايج آماري داده ها نشان داد كه همه ويژگيهاي جوانه زني يولاف وحشي، خصوصا طول ريشه چه در همه غلظت هاي عصاره هاي آبي كلزا كاهش يافت. همچنين در غلظت  %80عصاره اندام هوايي جوانه زني بذر به صفر تنزل يافت. طرح آزمايش گلداني نيز بصورت آزمايش جوانه زني ولي در سه تكرار و در شرايط گلخانه اي انجام شد. عوامل مورد بررسي در آزمايش گلداني شامل نوع اندام گياه كلزا (هوايي و ريشه) و مقادير مختلف (۰, ۵, ۱۰, ۱۵ gkg1-soil)  پودر اندام كلزا در خاك گلدان بودند. بعد از شش هفته برخي ويژگي ها شامل درصد و سرعت سبز شدن، وزن خشك ريشه و اندام هوايي اندازه گيري شدند. نتايج آماري داده ها نشان داد كه با افزايش ميزان پودر اندام هوايي و ريشه كلزا به خاك گلدان ها شاخص هاي درصد سبز شدن، وزن خشك اندام هوايي شديدا كاهش يافت. بطوريكه كمترين درصد و سرعت سبز شدن بذور در مقدار ۱۵ گرم پودر اندام هوايي كلزا مشاهده شد. در مجموع اثر بازدارندگي بخش هوايي كلزا بر درصد و سرعت جوانه زني در پتري ديش و گلدان بيش از اثر بخش ريشه گياه كلزا بود، در حاليكه درجه بازدارندگي بخش ريشه كلزا بر ديگر شاخص هاي اندازه گيري شده در آزمايش گلدان بيش از اندام هوايي بود.